Voorwoord CvB

Het was een mooie viering van het zestigjarig bestaan van de Universiteit Twente, de Dies Natalis in mei 2022. De academische plechtigheid was met enkele maanden uitgesteld, omdat COVID-19 in het najaar van 2021 een samenzijn om dit heugelijke moment te vieren verhinderde. Juist na een periode waarin we elkaar noodgedwongen minder fysiek zagen en spraken, was de behoefte aan ontmoeting groot.

Het werd een mooie viering in een roerige periode. Een periode van afstand houden, thuiswerken en -‍studeren lag net achter ons, of we werden opgeschrikt door verschrikkelijk beelden uit Oekraïne, waar Rusland met groot militair vertoon het land binnenviel. Het leed is onbeschrijfelijk groot, en de inval bracht tevens een grote geopolitieke schok teweeg, met mogelijk langdurige wereldwijde spanningen.

Met onze gedachten ook daar vierden we de zestigste verjaardag van de UT. Het landschap waarin de UT zich in die zestig jaar bewoog veranderde sterk, de UT veranderde daarin mee. Waar aanvankelijk de nadruk lag op het versterken van de economische vitaliteit van de regio, heeft die opgave waar de universiteit zich voor stelde steeds meer een breed maatschappelijk karakter gekregen. De samenleving staat voor grote uitdagingen. Shaping2030, onze instellingsstrategie, is gericht op het genereren van maatschappelijke impact die helpt deze uitdagingen aan te gaan.

College van Bestuur

Ook in 2022 hebben we mooie voorbeelden gezien van de wijze waarop we succesvol bijdragen aan een rechtvaardige en meer duurzame wereld, die de kansen van technologie en digitalisering optimaal benut. Dat doen we bijvoorbeeld door het opleiden van jong talent dat de wereld van morgen vormgeeft. Steevast scoort de UT hoog in de Nationale Studenten Enquête, die de tevredenheid van studenten over hun studie meet. In 2022 stonden we opnieuw in de bovenste regionen, wat laat zien dat we studenten een aantrekkelijke en relevante opleiding te bieden hebben. De persoonlijke benadering wordt zeer gewaardeerd en er is een grote mate van tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten die de UT in huis heeft. Hoe positief het oordeel van studenten ook is, het blijft een grote uitdaging studenten te enthousiasmeren voor een studie in Twente, getuige de instroomcijfers.

Ook onze onderzoeks- en valorisatie-activiteiten dragen wezenlijk bij aan een betere wereld. Onze wetenschappers mengen zich actief in het publiek debat over oplossingen voor grote opgaven zoals het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg, de klimaatcrisis en digitalisering. We verbinden ons aan initiatieven in de regio, maar ook daar buiten. Onze samenwerkingen in Apeldoorn, in Zwolle en met de Vrije Universiteit in Amsterdam krijgen steeds meer gestalte en stellen ons in staat ook daar maatschappelijk impact te maken. Citizen science, waarbij burgers een nauwere betrokkenheid hebben bij wetenschappelijk onderzoek, is bij de UT sterk in opkomst en open access publiceren wordt steeds meer de norm, waarmee we borgen dat opgedane kennis voor een breed publiek toegankelijk is.

We mengen ons niet alleen in het publiek debat, maar worden ook zelf onderwerp van gesprek. Zo ligt de verduurzaming van onze eigen organisatie onder een vergrootglas. De gemeenschap waarvan we deel uit maken verwacht van een universiteit die een duurzame toekomst voorstaat, ook zelf het goede voorbeeld te geven. We onderschrijven de noodzaak daartoe en nemen met elkaar stappen om dat te realiseren.

Ook heeft in 2022 het debat over internationalisering in het hoger onderwijs een nieuwe impuls gehad. Het is een onderwerp dat ons raakt, we zijn immers een universiteit die zich in een internationaal speelveld begeeft, niet in de laatste plaats door onze ligging aan de grens. We werken vanuit de overtuiging dat internationalisering bijdraagt aan een diverse en getalenteerde gemeenschap, en erkennen de toegevoegde waarde van het aantrekken van internationaal talent voor de arbeidsmarktbehoefte, regionaal en nationaal. Het is voor ons als UT een spannende discussie, omdat mogelijke uitkomsten grote invloed kunnen hebben op onze toekomst.

Het is een grote uitdaging om in de komende jaren onze maatschappelijke impact verder te vergroten. Niet in de laatste plaats vanwege de financiële uitdagingen op ons pad. De stijgende lasten vragen van ons scherpe keuzes in wat we wel en niet doen, en consciëntieus sturen op het varen binnen financiële kaders. Maar het vraagt ook om een stevige inzet aan de inkomstenkant, om alle mogelijkheden optimaal te benutten.

Met dit jaarverslag legt het CvB verantwoording af over het gevoerde beleid en de realisatie van de plannen in 2022. We doen dit in lijn met de Code goed bestuur universiteiten. Er was dit jaar, net als voorgaande jaren, geen sprake van besluiten, onderwerpen of transacties waarbij een persoonlijk tegenstrijdig belang van een CvB-lid een rol speelde.

We zijn onderweg met het realiseren van de doelen van Shaping2030. We bouwen gestaag verder aan die robuuste en wendbare organisatie die nodig is om dat te bewerkstelligen. We zien die voor de UT kenmerkende ondernemende houding bij onze medewerkers en studenten; we zijn vindingrijk en weten van aanpakken als grote uitdagingen op ons pad komen. Het maakt ook dat we oprecht trots terugkijken en bovendien vol vertrouwen kijken naar wat de toekomst ons brengt.

Prof. Dr. Vinod Subramaniam, Voorzitter
Prof. Dr. Tom Veldkamp, Rector Magnificus
Drs. Machteld Roos, Vice-Voorzitter