Van oriëntatie tot arbeidsmarkt

Studenten stromen bovenal vanuit de middelbare school, het HBO of vanuit het buitenland bij ons in. De UT biedt bachelor- en masterprogramma's die leiden tot science diploma's. Ook zijn er PhD en EngD trajecten. We zetten ons in voor een goede instroom, doorstroom en uitstroom. Bij instroom is 'de juiste student op de juiste plek' belangrijk, bij doorstroom een goede studiebegeleiding (en tijdig anticiperen op uitval en switch) om zo bij uitstroom zoveel mogelijk studenten met een diploma de UT te laten vertrekken. De verschillende fases zullen hier de revue passeren. 

Het kiezen van een passende studie is een belangrijke maar ook ingewikkelde keuze voor aankomende studenten. Om aankomende studenten te helpen bij de studiekeuze door hen een beter beeld te geven of en hoe de opleiding aansluit bij hun eigen wensen, behoeften en kwaliteiten, was er in 2022 een breed aanbod aan (online) oriëntatiemogelijkheden. Voor het eerst in lange tijd stonden de fysieke Open Dagen weer op het programma, naast een Taster Day, de Campus Experience en de meeloopdagen. Online Open Dagen en online meet-ups zijn initiatieven voornamelijk gericht op de internationale bachelor- en masterzoekers.

Met het oog op iedere student op de juiste plek is in 2022 een project gestart dat tot doel heeft inzicht te geven in het type student dat goed past bij de UT en hoe we deze studenten in Nederland, maar ook internationaal kunnen bereiken. Om daarnaast het belang van goede Engelse taalvaardigheid voor het succesvol doorlopen van de studie te benadrukken, zijn er in 2022 ook minimale scores op deelvaardigheden van taalbeheersing (lezen, luisteren, spreken en schrijven) vastgesteld.

Aantal nieuwe studenten

Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS

In 2022 zijn in totaal 4.024 nieuwe studenten ingestroomd, 848 minder dan in 2021. Het totaal aantal studenten is gedaald van 12.903 in 2021 tot 12.493 in 2022. Gezien de studentaantallen bij de andere universiteiten wel (licht) zijn gestegen, is de daling bij de UT opvallend. Deze kan verband houden met de invoering van numerus fixus op de opleidingen Psychology en Technical Computer Science. Ook externe factoren als de herinvoering van de basisbeurs in september 2023, de aanscherping van de toelatingseisen voor Indiase studenten en nieuwe wetgeving in Duitsland waardoor studeren in Nederland voor Duitse studenten minder voordelen biedt dan voorheen spelen waarschijnlijk een rol. Onderzoek leert dat studenten die in het verleden fysiek naar open dagen kwamen, na het bezoek positief verrast waren over de UT. De online en hybride voorlichting in 2020 en 2021 spelen dus waarschijnlijk ook een rol. Het percentage internationale studenten is iets gestegen van 33% naar 34% van de totale populatie. 

UT beursprogramma's

Bron: Mobility Online en CES / SOIR
Bron: Mobility Online en CES / SOIR

Omdat we geloven dat diversiteit bijdraagt aan een kwalitatief betere leer- en werkomgeving, zetten we ons hiervoor in. Voor het aantrekken van excellente internationale studenten naar de regio hebben we het University of Twente Scholarship programme (UTS). Het Holland Scholarship programme (HS) is een cofinancieringsprogramma van OCW dat zich o.a. richt op inkomende non-EER studenten. Het Orange Tulip programme (OTS) is gericht op promotie van het Nederlands Hoger Onderwijs in bepaalde landen: de beurzen gingen dit jaar naar studenten uit Indonesië en Zimbabwe. 

Groei?

Er is een maatschappelijke behoefte aan hoogopgeleide, technische mensen. We hebben een ambitie om te groeien, maar zien dat de instroomcijfers in 2022 voor het eerst zijn teruggelopen. Hoe kunnen we meer studenten trekken en zo invulling geven aan deze maatschappelijke opgave? Een vraag waar geen eenduidig antwoord op is. Daarnaast is er de vraag op welke manier we willen groeien. Enerzijds beogen we alle studenten een kans te geven, anderzijds  worden we door de overheid gevraagd om een meer kritische houding aan te nemen t.o.v. internationale instroom. Ingezette acties zijn onder andere het vergroten van naamsbekendheid en samenwerking met de VU om meer studenten uit andere regio's te trekken. 

Voor internationale scholieren die niet direct toelaatbaar zijn tot de bachelor bieden we het International Foundation Year (IFY). In oktober 2022 zijn 104 studenten gestart met hun IFY, 178 van de 317 studenten uit cohort 2021 zijn ingestroomd in onze bacheloropleidingen. Voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de master bestaat het pre-master programma. Door een verbeterde registratie is sprake van licht afwijkende aantallen van eerdere jaren. Deze zijn desalniettemin gebruikt zodat er toch een trendweergave mogelijk is.

Met onze voorlichtingsactiviteiten zorgen we voor een goede match tussen student en studie. Om vervolgens een vliegende start te kunnen maken wordt jaarlijks de introductieweek, de Kick-In, georganiseerd. Dit is de week waarin eerstejaars studenten worden geïntroduceerd in de academische en sociale wereld van de UT en de stad Enschede. In 2022 kon voor het eerst weer een volledig fysieke Kick-In plaatsvinden.

Bron: gecombineerde systemen IFY / Osiris / SIS

Na de start van de opleiding blijven we zorgen dat studenten snel op de juiste plek zitten en de kans hebben om hun volledig potentieel te ontwikkelen. Het bindend studieadvies is een stok achter de deur om te zorgen dat studenten niet te lang op een plek blijven zitten waar ze niet goed passen. Voor studenten die 2021 instroomden is het BSA als gevolg van COVID-19 opnieuw versoepeld, in lijn met de andere Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Normaal gesproken moeten studenten in hun eerste bachelor jaar minimaal 45 ECTS credits behalen. Dit is voor cohort 2021-2022 verlaagd naar 40.

Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS

De harde knip-regeling die voorschrijft dat studenten pas aan hun master mogen beginnen nadat ze hun bachelor volledig hebben afgerond, is een maatregel om te zorgen dat studenten onbelast en met volledige focus aan hun volgende opleiding kunnen beginnen. Vanwege COVID-19 is deze in 2022, net als vorig jaar, nog vervallen. In 2022 zijn 71 nieuwe studenten op deze manier in de master ingestroomd. In de visual is verder te zien hoeveel studenten die in 2020 en 2021 gebruik maakten van deze regeling, inmiddels hun bachelor of pre-masterdiploma hebben behaald.

Bron: Osiris / SIS

De nieuwe opleiding Robotics ging in september 2022 van start. Bijzonder is dat deze eerste instroom voor een kwart uit vrouwen bestaat, een hoog percentage in vergelijking met andere technische opleidingen. Om meer vrouwelijke studenten te trekken organiseren we verschillende activiteiten. Pre-U neemt bijvoorbeeld deel aan de jaarlijkse Girlsday, een initiatief van het Expertisecentrum genderdiversiteit in Bèta, Techniek & IT. 

Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS
Bron: Osiris / SIS

In 2021-2022 zijn 1446 bachelor diploma’s uitgegeven, 86 minder dan in 2021. Het aantal master diploma’s is gedaald tot 1532, een afname van 206. Het is speculeren naar de oorzaak van deze daling. Na afronding van de studie stromen studenten door naar de arbeidsmarkt. Met de Nationale Alumni Enquête meten we in hoeverre de opleiding hierop aansluit. In de laatste maanden van 2021 zijn de UT master alumni uit het examenjaar 2019-2020 bevraagd. Dit jaar heeft 17% van de alumni de enquête volledig ingevuld, over de response rate later meer. Van deze studenten had 97% een betaalde baan (t.o.v. 93% van de editie van het jaar ervoor). In totaal 83% geeft aan werkzaam te zijn in de eigen of een gerelateerde studierichting (82% het jaar ervoor). Van de respondenten werkt 72% op WO niveau (52% vorig jaar) en 28% HBO niveau (34% vorig jaar).

Response

De feedback van studenten heeft een belangrijke rol in onze cultuur van continu verbeteren. Om te meten hoe tevreden studenten zijn over ons onderwijs, voeren we interne en externe evaluaties uit. Input voor onze kwaliteitszorgcyclus wordt intern gegeven door module evaluaties in combinatie met gesprekken met studentenpanels. Extern participeren we in de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Nationale Alumni Enquête (NAE) en de International Student Barometer (ISB). De resultaten van deze enquêtes worden ook gebruikt voor studievoorlichting en benchmarking. De response daalt echter ieder jaar. Hoewel we het aantal enquêtes zo klein mogelijk proberen te houden door coördinatie op de uitvraag en verschillende incentives inzetten blijft dit een terugkerend vraagstuk. 

Bron: Hora Finita

Na de master kunnen studenten hun academische carrière vervolgen in een promotietraject. Het in 2021 ingezette herstel van het aantal behaalde PhD en EngD diploma’s zet niet door. Met aansluiting van de promotieorganisatie op de planning & control cyclus onderzoeken we wat hier de oorzaak van is en welke maatregelen we kunnen nemen om het aantal promoties te laten stijgen, niet in de laatste plaats ook door aandacht voor het welzijn van jonge onderzoekers. Sinds 2014 biedt onze Twente Graduate School (TGS) onafhankelijk advies en begeleiding voor PhD en EngD-ers. Naar aanleiding van gesignaleerde problemen is er nieuw cursusaanbod ontwikkeld rondom voortgang en welzijn. De gemiddelde duur van een promotietraject bedraagt 4.93 jaar. Dit is langer dan voorheen, mede veroorzaakt door toegekende COVID-19-verleningen. 

EngD-programma’s zijn een voorbeeld van vraaggedreven impact; technische ontwerpvraagstukken uit de industrie worden opgelost. Het is een tweejarig post-master design programma aan de 4TU.school voor Technology Design van het Stan Ackermans Institute (SAI), een derde cyclus programma vergelijkbaar met de universitaire PhD programma’s. Deze programma’s waren tot voorkort bekend als Professional Doctorate in Engineering (PDEng). In september 2022 is de naam veranderd naar Engineering Doctorate (EngD). Hiermee is het internationaal en nationaal beter herkenbaar. In 4TU-verband wordt gewerkt aan het moderniseren van de kwaliteitsborging voor deze opleidingen.