Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2022

Kasstroomoverzicht (M€) geconsolideerd

2022

2021

Saldo van baten en lasten

-11,3

0,3

Aanpassingen voor:

4.2

- Afschrijvingen

24,0

26,2

2.2

- Mutaties voorzieningen

-1,1

-0,4

22,9

25,8

Mutaties in vlottende middelen:

1.2.1

- Voorraden

0,0

0,0

1.2.2

- Vorderingen

-13,1

-1,8

2.4

- Kortlopende schulden

42,1

-2,8

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

29,0

-4,6

6.1

Ontvangen interest

0,5

0,2

6.2

Betaalde interest

-0,5

-0,7

0,0

-0,5

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

40,6

21,0

1.1.2

Investeringen in materiële vaste activa

-51,5

-38,0

1.1.2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1,6

0,0

1.1.3

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden

0,5

-0,4

1.1.3

Nieuw verstrekte langlopende leningen

0,0

0,0

1.1.3

Aflossingen verstrekte langlopende leningen

0,0

0,4

1.1.3

Mutatie vordering op overige financiële vaste activa

0,9

-1,0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-48,5

-39,0

2.3

Nieuw aangegane langlopende leningen

0,6

1,4

2.3

Aflossingen langlopende leningen

-14,1

-5,4

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-13,5

-4,0

1.2.4

Mutatie liquide middelen

-21,4

-22,0

1.2.4

Saldo liquide middelen 01 januari

128,0

150,0

1.2.4

Saldo liquide middelen 31 december

106,6

128,0

De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening 2022: