Ontwikkeling kengetallen (A1)

Ontwikkeling in studentenaantallen en personeel

Het streven is om onze unieke positie met kleinschalig onderwijs en een hechte studentengemeenschap te behouden. Deze unieke positie wordt door alle stakeholders gewaardeerd. Bij de UT draait het om mensen, waarbij ook goed wordt gekeken naar de student van de toekomst en de rol die de steeds sneller veranderende omgeving van onze universiteit hierin speelt. De omvang en samenstelling van de studentenpopulatie is dan ook een belangrijk onderwerp in Shaping2030. In 2030 zal onze studentengemeenschap inclusief en divers zijn. In 2022 is kritisch gekeken naar de prioriteiten van de UT en is waar nodig bijgestuurd.

Onze studentenaantallen lieten in de jaren tot en met 2021 een stijgende trend zien. In 2022 zien we een daling ten opzichte van 2021. In de begroting 2023 is nog rekening gehouden met een stijgende studentpopulatie, op dit moment worden hier nieuwe prognoses voor opgesteld.

Vooruitzichten personeel en studenten

2022

2023*)

2024*)

2025*)

2026*)

2027*)

Studentenaantallen

12.409

13.526

13.927

14.355

14.672

14.866

Personeel (gemiddelde fte)

• Bestuur / Management

20

20

20

20

20

20

• Personeel primair proces

1.995

2.176

2.180

2.203

2.199

2.178

• Ondersteunend personeel

1.469

1.613

1.592

1.580

1.570

1.567

Totaal personeel

3.484

3.809

3.792

3.803

3.789

3.765

De UT wil een bijdrage leveren aan het voldoen aan de toenemende vraag naar technisch opgeleid talent op de arbeidsmarkt die de komende jaren fors zal doorzetten. Wij gaan in de nationale dialoog rondom de Toekomstverkenning daarom uit van een hogere groeiambitie.

Onze verwachting is dat de wetenschappelijke staf de komende jaren ten opzichte van 2022, mede als gevolg van de sectorplannen, zal (moeten) toenemen. Het blijft lastig, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, om vacatures in te vullen. Daarnaast zien we in een aantal vakgebieden een groot verloop van medewerkers. Ook vraagt het inwerken van nieuwe medewerkers extra inzet van ons bestaande personeel. De uitbreiding in fte zal daarom op de korte termijn de toch al hoge werkdruk nog verder verhogen, voordat deze door de nieuwe medewerkers zal worden verlaagd. Werkdruk blijft daarmee een belangrijk punt van aandacht de komende jaren.