Studentontwikkeling en -welzijn

Ruimte voor talentontwikkeling binnen en buiten het curriculum draagt bij aan de ontplooiing van onze studenten. Zowel Shaping2030 als de Kwaliteitsafspraken gaan onder andere over het bevorderen van talentontwikkeling. Onze talentprogramma’s helpen studenten om een breder palet aan talenten aan te boren, wat de carrièremogelijkheden en het welzijn van de studenten vergroot.

Mobility Online en CES SOIR
Mobility Online en CES SOIR

Om studenten op te leiden voor een internationale omgeving bieden we naast een internationale leeromgeving ook andere mogelijkheden om gedurende de studie een externe internationale ervaring op te doen. Dit kan bijvoorbeeld door vakken te volgen of stage te lopen in het buitenland. Hoewel de pandemie nog een sterke stempel drukte, konden uitgaande mobiliteitsprogramma’s in 2021-2022 weer worden opgestart. Het aantal inkomende uitwisselingsstudenten is de afgelopen jaren wel stabiel gebleven. 

Uitgaande uitwisselingsbeurzen

Bron: Mobility Online
Bron: Mobility Online

Om studenten aan te moedigen naar het buitenland te gaan, zijn beurzen beschikbaar zoals de beurzen uit het Erasmusprogramma. Daarnaast heeft de UT een eigen programma met het Twente Mobility Fund (TMF), het Student Ambassador Scholarship (SAS) en het Holland Scholarship (HS) Programme (financieel 50% UT, 50% OCW). 

Studenten krijgen de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen door actief te zijn in een bestuur van een sport-, cultuur- of studievereniging, een studententeam, het voorlichtingsteam of de medezeggenschap. Er worden bijzondere resultaten geboekt: zo werd het RoboTeam derde op het WK robotvoetbal in Bangkok.

Concert op de Oude Markt in Enschede

Het jaar 2022 markeerde ook voor het studentenleven het einde van de coronamaatregelen. Zo was het weer mogelijk om zonder voorzorgmaatregelen culturele voorstellingen te maken en wedstrijden en toernooien te organiseren. Dat veel verenigingen elk jaar een nieuw bestuur hebben zorgde voor uitdagingen bij het organiseren van fysieke evenementen. Kennis over fysiek georganiseerde bijeenkomsten was hierdoor vaak niet meer beschikbaar.

­­

Post-pandemie problematiek

De opstart van fysieke activiteiten na de pandemie begon in 2022. Het blijkt moeilijk de studenten weer in de collegezalen te krijgen. Ook studie- en studentenverenigingen worstelen met het vinden van studenten die bestuurswerk willen doen. In 2022 zijn er geen activismebeurzen uitgegeven.

De UT heeft een uitgebreide organisatie om studenten te begeleiden in hun studietijd. Het is een wisselwerking tussen de opleidingen waarin naast onderwijs ook studieadvies wordt georganiseerd, een centrale dienst waarin meer generieke support wordt geboden en de studie- en studentenverenigingen. Ook de Student Union (SU) heeft een belangrijke rol. De pandemie en de impact ervan heeft het belang van aandacht voor studentenwelzijn onderstreept. Het gaat niet alleen om mentaal welzijn en begeleiding van individuele studenten. Het bieden van een open, veilige en inclusieve omgeving stelt studenten in staat te floreren in hun academische en persoonlijke ontwikkeling.

In 2022 is een visie op studentenwelzijn vastgesteld. Deze is in lijn met de visie van UNL; specifiek voor UT is de nadruk op de rol van de student als actief lid van de gemeenschap en de rol van de campus en het verenigingsleven. Het student-to-student aanbod is in 2022 uitgebreid met de Confidential Contact Persons for students. Studenten helpen elkaar, bijvoorbeeld waar het gaat om (omgaan met) ongewenst gedrag, en zijn hiermee indirect gekoppeld aan de UT hulpstructuur. Look after your friend, Bystander intervention training en cursussen stressmanagement zijn voorbeelden van de ondersteuningsinfrastructuur.

Studentenwelzijn

Welzijn van studenten en medewerkers is een belangrijk aandachtspunt. Er is een toenemende behoefte aan aandacht voor dit onderwerp. Hoe ver willen, kunnen en moeten we gaan op het gebied van studentenwelzijn? De druk op de organisatie heeft niet alleen met COVID-19 te maken. Data van de studentenpsychologen toont dat niet-EU studenten verhoudingsgewijs een steeds groter aandeel in de cliëntenpopulatie vormen. Studeren in een andere taal, leren omgaan met een andere cultuur en dat vaak op jonge leeftijd: het kan studenten zwaarder vallen dan verwacht. Ook zijn er studenten die arriveren met problemen waardoor studeren nauwelijks mogelijk is. Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die hier een rol spelen en mogelijke maatregelen.

De Universiteitsbibliotheek draagt bij aan studentenwelzijn door het bieden van gepaste werkplekken die voorzien in een diversiteit aan studiebehoeftes. Het recordaantal bezoekers (468.685) onderstreept het belang hiervan. Met een diverse studentenpopulatie is het een uitdaging om te voorzien in een rustige studieplek maar ook in ruimte voor groepswerk of ontspanning tijdens pauze. Studenten waren ook in 2022 betrokken bij de bibliotheek als Living Lab, het leidde tot:

  • De pilot gezonde ergonomische hulpmiddelen en een houdingsbewustzijnscampagne gerealiseerd door Honours Programme studenten.

  • Het project Sustainable Book Stack: een student industrieel ontwerpen maakte een plek voor het uitwisselen van boeken.

  • Een Meet & Greet Community Board georganiseerd door University Innovation Fellows (new window).

  • Een projectruimte Welzijn & Inclusie, opgezet door Th!nkwithPride met steun van het Inclusiefonds.

Mindfulnest


Deze eenpersoonsruimte (een pilot) biedt studenten en medewerkers een moment van stilte, focus, bewustwording of ontspanning. In 2.5 maand hebben ruim 1800 studenten gebruik gemaakt van het nest, 87% van de 736 studenten die na afloop hun mening gaven zegt dat het moment van bezinning heeft geholpen bij stress.

Het bevorderen van studentenwelzijn vereist ook gepaste financiële ondersteuning. Zo biedt de UT financiële ondersteuning voor studenten in moeilijke situaties. Asielzoekers en studenten die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen komen gedurende hun nominale studieduur in aanmerking voor een verlaagd collegegeldtarief. In 2022 hebben we een ‘Noodfonds Oekraïne/Rusland/Belarus’ opgericht voor studenten die hun collegegeld niet konden betalen en niet in hun levensonderhoud konden voorzien vanwege de oorlog in Oekraïne en/of de sancties tegen Rusland/Belarus. Dit fonds is nieuw opgericht naast het in 2020 opgerichte ‘Corona Noodfonds’. Daarnaast is in 2022 besloten dat studenten uit Oekraïne die studievertraging opliepen door (andere) bijzondere omstandigheden een beroep konden doen op financiële ondersteuning via de reguliere regeling Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten (FOBOS).

FOBOS 2022
peildatum 10-1-2023

Totaal betaald bedrag
(in €)

Aantal aanvragen

Gemiddelde hoogte toegekend bedrag
(= totaal betaald bedrag / toegekende aanvragen) (in €)

toegekend

afgewezen

Overmacht: Overmacht EER

113.717

88

9

1.292

Bestuurders: Activisme

0

0

0

0

Overige: Topsport/topcultuur

8.895

17

0

523

Overige: Overmacht niet-EER

200.320

41

8

4.886

Totaal

322.932

146

17

FOBOS 2022
peildatum 10-1-2023

Totale duur periode van toekenning in mnd

Aantal toekgekende aanvragen

Gemiddelde duur periode
(= totale duur periode / toegekende aanvragen)

Overmacht: Overmacht EER

1.788

88

20

Bestuurders: Activisme

0

0

0

Overige: Topsport/topcultuur

216

17

13

Overige: Overmacht niet-EER

372

41

9

Totaal

2.376

146

Bron: Oracle, budget: Profileringsfonds