Voor en met de regio

Eén definitie van de regio is er niet: voor de UT kan het gaan over Enschede, Twente, Overijssel, Oost-Nederland of de Euregio. Ongeacht welke radius vanaf de campus je gebruikt, centraal staat het genereren van impact door samenwerking in onderwijs, onderzoek en valorisatie met organisaties en bedrijven gevestigd in een grote cirkel rondom de UT. De samenwerking in de regio is gericht op het versterken van de economie in Twente in de volle breedte en hoe onderzoek en innovatie bijdragen aan die duurzame economische groei.

CvB ontvangt Enschede-penning

Het belang van de instelling voor de stad Enschede en de regio werd nogmaals benadrukte toen de burgermeester van Enschede, Roelof Bleker, het CvB verraste bij de afsluiting van de Dies natalis met de uitreiking van de Enschede-penning. In mei vierden we alsnog de zestigste verjaardag van de UT met een uitgebreid programma vanuit het uitgangpunt ‘Every connection has a story’. Er was aandacht voor verschillende UT-ers die in 2021 in de prijzen waren gevallen. De vier eredoctoren, Debra Roberts, Wim van Saarloos, Jaya Baloo en Prins Constantijn van Oranje gaven minicolleges.

In 2022 is MedTech Twente van start gegaan: een innovatiehub waar bedrijfsleven en zorginstellingen samenwerken met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen en gerichte regionale investeringsagenda's. Het bundelt initiatieven en verbindt partijen in de zorg, gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, OostNL, VitaalTwente, HIP, WTC, TechMed Centre en HealthValley.

Hydrogel

Met steun van ReumaNederland ontwikkelde Marcel Karperien en zijn team een hydrogel die via een kijkoperatie en lokale injectie beschadigd kraakbeen kan vervangen. Vervolgens hecht het zich rond de beschadiging aan het gezonde kraakbeen en herstelt het zijn functie. In 2022 is het voor het eerst op mensen getest. Karperien is een van de wetenschappers die in 2014 Hy2Care oprichtte, een spin off van het TechMed Centre. Hij haalde in 2022 verder 6 miljoen euro op bij de Europese Commissie om klinische studies af te ronden en Europese goedkeuring te verkrijgen voor optimale kraakbeenreparatie met de hydrogel.

Samen met de gemeente Enschede, ASR Dutch Science Park Fund en de gebiedsorganisatie Kennispark werkt de UT aan de transformatie van Kennispark Twente tot een modern, duurzaam sciencepark met een focus op technologische thema's. Op 21 april 2022 hebben we met alle betrokken partijen in het gebied symbolisch de schop in de grond gezet voor 10 bouwontwikkelingen met een totale investeringswaarde van 100 miljoen euro.

In 2022 vonden verschillende bezoeken plaats waarbij samenwerking in de regio centraal stond. Zo was tijdens het bezoek van Robbert Dijkgraaf, minister van OCW, aandacht voor de rol van het ROC van Twente, Saxion en de UT om, naast het opleiden van studenten, kennis naar de markt en de samenleving te brengen. Thema’s als veiligheid, zorg en technologie, klimaat en energie stonden centraal. Tijdens het bezoek van Europarlementariër Bart Groothuis ging het over het versterken van ChipTech in Twente om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de ambitie van de Europese Commissie om minder afhankelijk te zijn van Azië en de VS qua chipproductie. Half juni bezocht Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, de Future Factory, de gezamenlijke werkplaats van DroneTeam Twente, Electric Superbike Twente, Green Team Twente, RoboTeam Twente en Solar Boat Twente om inzicht te krijgen in hoe studenten werken aan een duurzame toekomst.

Werkbezoek Minister Harbers

Eveneens in 2022 werd de UT bezocht door Mark Harbers, minister van Infrastuctuur & Waterstaat. De gesprekken gingen over twee belangrijke thema’s: de laatste ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie en het optimaliseren van onderhoud aan de Nederlandse weginfrastructuur. Afsluitend was er een uitwisseling over beleidsontwikkeling waarbij Leven Lang Ontwikkelen centraal stond.

De UT is in de regio actief in Twente Board, een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in de regio ten behoeve van sociaaleconomische ontwikkeling in Twente. In 2022 is een nieuwe investeringsagenda vastgesteld. Twente Board draagt bij aan een drietal maatschappelijke opgaven: een slimme toekomstbestendige energievoorziening, verduurzaming naar een duurzame en circulaire economie en innovatie in de zorg. Op deze strategische thema's leggen we de verbinding tussen het bedrijfsleven en de sterke kennisposities van Twente. Cruciaal om de strategie van Twente Board waar te maken is investeren in het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende talent.

Om internationaal talent voor Nederland en onze regio te behouden zijn er diverse stimulerende en ondersteunende initiatieven. Zo helpt de eerder genoemde minor Going Dutch: Kickstart your Dutch Work Life bij het integreren in het Nederlandse (werk) leven. Met Connect Forward biedt Novel-T een platform waar internationale studenten en bedrijven uit de regio met elkaar in contact worden gebracht. Dit is tijdelijk aangevuld met een project dat gericht is op het aanbieden van een bijbaan aan de kwetsbare groep studenten uit crisisgebieden. Hiermee zijn in 2022 ongeveer 270 Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten geholpen.

Verder is de UT actief in Zwolle en Apeldoorn. Zo is in 2022 de samenwerking in de regio Zwolle geformaliseerd. Met begeleiding, flexibele instroommomenten en een goede aansluiting van onderwijsprogramma’s maken we het mogelijk dat studenten makkelijker switchen tussen Hogeschool Windesheim en de UT en vice versa, ook wel aangeduid met “wisselstroom”. Nu leidt een switch nog vaak tot onnodig tijdsverlies. Ook zal de doorstroom van Hogeschool Windesheim naar een universitaire master bij de UT makkelijker worden. Beide instellingen zien ook kansen voor het doorontwikkelen van een toekomstbestendig complementair hoger onderwijsstelsel voor Oost-Nederland, het versterken van de samenwerking op het gebied van onderzoek in Regio Zwolle ten behoeve van economische en maatschappelijke opgaven en het werken aan de urgente vraag naar voldoende, goed opgeleide leraren voor Oost NL. In het kader van de onderzoekssamenwerking in de regio Zwolle zijn de volgende thema’s gekozen: de maakindustrie, gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

In Apeldoorn werken we met verschillende kennisinstellingen en bedrijven samen in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) aan opgaven op het gebied van digitale veiligheid. Na de start van de coalitie in 2021 en de opening van het fysieke centrum in 2022 bieden we daar nu LLO activiteiten aan. In 2022 ontving het centrum 3 miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland: een vliegende start voor de drie programmalijnen onderzoek, LLO en onderwijs. Zes aio's zijn aangesteld (allen begeleid vanuit de deelnemende kennisinstellingen), er is een gezamenlijk ontwerp gemaakt voor een master op het gebied van veiligheid met Saxion en de betrokkenheid van bedrijven in de professionele leergang is geïntensiveerd. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en ROC Aventus zijn toegetreden tot de kerngroep.