Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2022

Staat van baten en lasten (M€) geconsolideerd

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

3.1

Rijksbijdragen

285,0

283,1

261,4

3.3

College-, cursus, les- en examengelden

28,5

30,9

31,1

3.4

Baten werk voor derden

86,8

98,3

88,3

3.5

Overige baten

31,9

27,7

21,0

Totaal baten

432,2

440,0

401,8

4.1

Personeelslasten

309,0

312,4

288,0

4.2

Afschrijvingen

24,0

28,3

26,2

4.3

Huisvestingslasten

34,0

31,0

22,0

4.4

Overige lasten

76,5

75,7

65,3

Totaal lasten

443,5

447,4

401,5

Saldo baten en lasten

-11,3

-7,4

0,3

6.

Saldo financiële baten en lasten

0,0

-0,4

-0,5

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-11,3

-7,8

-0,2

8.

Resultaat deelnemingen

-0,1

0,0

-0,2

9.

Aandeel derden in resultaat

0,0

0,0

0,0

Nettoresultaat

-11,4

-7,8

-0,4

De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening 2022: