Enkelvoudige Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december (M€)
(na resultaatbestemming)
enkelvoudig

2022

2021

1.1.2

Materiële vaste activa

284,9

256,7

1.1.3

Financiële vaste activa

32,3

23,7

Totaal vaste activa

317,2

280,4

1.2.1

Voorraden

0,4

0,4

1.2.2

Vorderingen

60,4

47,8

1.2.4

Liquide middelen

92,8

122,1

Totaal vlottende activa

153,6

170,3

Totaal activa

470,8

450,7

2.1

Eigen vermogen

164,8

176,2

2.2

Voorzieningen

9,9

11,0

2.3

Langlopende schulden

88,5

93,8

2.4

Kortlopende schulden

207,6

169,7

Totaal passiva

470,8

450,7

De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de enkelvoudige jaarrekening 2022: