Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

De sector gebonden inkomensnorm voor het Wetenschappelijk Onderwijs inzake de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector bedraagt voor 2022 € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. Binnen de Universiteit Twente zijn in het kalenderjaar 2022 geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam geweest.

De bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en niet-topfunctionarissen was als volgt en in lijn met de verantwoordingsplicht uit hoofde van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Leidinggevende topfunctionarissen (College van Bestuur) / Gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Bedragen x € 1

Dhr. V. Subramaniam

Mw. M. Roos

Dhr. A. Veldkamp

Functiegegevens

Voorzitter

Vice-Voorzitter

Rector Magnificus

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging:

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

190.723

190.723

190.312

Beloningen betaalbaar op termijn

24.264

24.264

25.588

Subtotaal

214.987

214.987

215.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2022

214.987

214.987

215.900

Bedrag van de overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling

1/9 - 31/12

1/9 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging:

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

59.012

59.012

184.819

Beloningen betaalbaar op termijn

7.977

7.977

24.081

Subtotaal

66.989

66.989

208.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

69.858

69.858

209.000

Totale bezoldiging 2021

66.989

66.989

208.900

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Mw. S. Butzke

Mw. S. Butzke

Mw. N. Boersma

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

24.758

16.250

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2022

24.758

16.250

Bedrag van de overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling

1/8 - 31/12

1/1 - 31/7

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 2021

7.813

7.292

12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

13.141

12.139

20.900

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Dhr. J. van Beurden

Dhr. M. Wessling

Dhr. J. de Haas

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 9/10

Bezoldiging

Totale bezoldiging

16.622

16.250

12.188

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

16.688

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2022

16.622

16.250

12.188

Bedrag van de overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/8 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 2021

12.500

12.500

5.208

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

20.900

8.761

Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Hoogleraar

Hoogleraar

Hoogleraar

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 -31/12

1/1 -31/12

1/1 -31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

242.291

202.100

202.100

Beloningen betaalbaar op termijn

25.887

24.561

24.561

Totaal bezoldiging 2022

268.178

226.661

226.661

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

216.000

216.000

216.000

Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

zie 1)

zie 2)

zie 3)

Gegevens 2021

Functiegegevens

Hoogleraar

Hoogleraar

Decaan

Aanvang en einde functievervulling

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

234.852

196.074

199.210

Beloningen betaalbaar op termijn

25.425

24.107

24.197

Totaal bezoldiging 2021

260.277

220.181

223.407

1). De beloning is overeengekomen met een meer dan excellente wetenschapper om internationaal te kunnen concurreren en deze wetenschapper voor onze universiteit te kunnen behouden. Overschrijding als gevolg van pensioencompensatie over het jaar 2022 + toelages.

2). Overschrijding als gevolg van pensioencompensatie over het jaar 2022 + toelages.

3). Overschrijding als gevolg van pensioencompensatie over het jaar 2022 + toelages.