Toelichting op de geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2022

Baten

Staat van Baten en Lasten (M€) - Baten geconsolideerd

Realisatie 2022

Begroting 2022 *)

Realisatie 2021

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

285,0

283,1

261,4

3.3.4

Collegegelden sector WO

28,5

30,9

31,1

3.4

Baten werk voor derden

86,8

98,3

88,3

3.4.1

Contractonderwijs

1,0

1,8

3.4.2

Contractonderzoek

84,0

83,6

3.4.2.1

Internationale organisaties

23,8

20,3

3.4.2.2

Nationale overheden

11,8

11,3

3.4.2.3

NWO

27,1

29,0

3.4.2.5

Overige non-profit organisaties

3,4

4,5

3.4.2.6

Bedrijven

17,9

18,5

3.4.5

Overige baten werk i.o.v. derden

1,8

2,9

3.5

Overige baten

31,9

27,7

21,0

3.5.1

Verhuur

5,4

5,2

3.5.2

Detachering personeel

3,0

1,0

3.5.4

Sponsoring

0,1

0,0

3.5.6

Bijzondere baten

8,3

0,0

3.5.9

Opbrengst catering

1,8

1,2

3.5.10

Overige baten - overig

13,3

13,6

Totaal baten

432,3

440,0

401,8

*) begrotingscijfers zijn niet beschikbaar op hetzelfde detailniveau als dat de jaarrekening is opgesteld.

3.5.10

Overige baten - overig (M€) geconsolideerd

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Cursussen en congressen

0,9

2,6

Bijdrage aan studentenvoorzieningen

0,8

1,0

Doorberekende energie

2,6

1,0

Kennisvalorisatie, etc.

9,0

9,0

Totaal overige baten

13,3

13,6

Rijksbijdrage

Als gevolg van een hogere loon-/prijscompensatie dan begroot, vallen de inkomsten uit Rijksbijdrage € 1,9 miljoen hoger uit.

Ten opzichte van 2021 is de ontvangen Rijksbijdrage met € 23,6 miljoen gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de toename van het studentenaantal over de afgelopen jaren, hetgeen van invloed is op de bekostiging. De jaarlijkse indexatie, baten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, en loon-/prijscompensatie dragen ook bij aan deze stijging.

Collegegelden

De inkomsten uit collegegelden zijn in 2022 € 2,4 miljoen lager dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is een lagere instroom van studenten in collegejaar 2022-2023 dan voorzien. Dit is tevens de oorzaak van de afname van inkomsten ten opzichte van 2021 met € 2,6 miljoen.

De inkomsten uit collegegelden zijn als volgt te verdelen over wettelijk tarief en instellingstarief:

Uitsplitsing collegegelden (M€)

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Wettelijk tarief collegegelden

14,3

17,0

Instellingstarief collegegelden

14,2

14,1

Totaal collegegelden

28,5

31,1

Omzet werk voor derden

De omzet werk in opdracht van derden valt € 11,5 miljoen lager uit dan begroot. Deze daling wordt veroorzaakt door een lager aantal in voorgaande jaren gestarte projecten en een lagere acquisitie van nieuwe in 2022 te starten projecten dan voorzien. Daarnaast valt de omzet lager uit vanwege vertraging en onderbesteding van kosten op lopende projecten.

Ten opzichte van 2021 is de omzet met € 1,5 miljoen gedaald naar € 86,8 miljoen. De omzet overige baten werk in opdracht van derden is met € 1,1 miljoen gedaald, onder meer doordat er in 2022 voor een bedrag van € 0,5 miljoen minder inkomsten uit congressen en cursussen zijn ten opzichte van 2021 en er in 2022 geen vrijval uit voorzieningen werk voor derden is geweest (2021: € 0,5 miljoen). Daarnaast zijn de inkomsten uit contractonderwijs met € 0,8 miljoen gedaald als gevolg van lagere inkomsten uit de masters van de faculteit BMS. Tegenover deze dalingen staat een stijging van inkomsten uit contractonderzoek met € 0,4 miljoen.

Overige baten

De overige baten stijgen in 2022 tot een bedrag van € 31,9 miljoen (2021: € 21,0 miljoen). In onderstaande tabel wordt een nadere specificatie gegeven:

Overige baten (M€)
geconsolideerd

Realisatie 2022

Realisatie 2021

3.5.1

Verhuur onroerend goed

5,4

5,2

3.5.2

Detachering personeel

3,0

1,0

3.5.4

Sponsoring

0,1

0,0

3.5.6

Bijzondere baten

8,3

0,0

3.5.9

Opbrengst catering

1,8

1,2

3.5.3

Overige

13,3

13,6

- Subsidieregelingen, cursussen en congressen

0,9

2,6

- Bijdrage aan studentenvoorzieningen

0,8

1,0

- Doorberekende energie

2,6

1,0

- Dienstverlening, doelsubsidie, leermiddelen

9,0

9,0

Totaal overige baten

31,9

21,0

De overige baten zijn € 4,2 miljoen hoger dan begroot. Hierin zit voor € 8,3 miljoen aan incidentele baten van Universiteit Twente Holding B.V. als gevolg van de vrijval van een subsidieverplichting die per eind 2021 op de balans stond. Verder hebben de gestegen energietarieven ervoor gezorgd dat de door de universiteit door te berekenen energielasten aan derden € 1,6 miljoen hoger zijn uitgevallen dan begroot.

In vergelijking met 2021 zijn de overige baten met € 10,9 miljoen gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het incidentele resultaat van UTH van € 8,3 miljoen. Daarnaast zijn de inkomsten uit doorberekende energie gestegen met € 1,6 miljoen vanwege de extreem gestegen energietarieven in 2022. De inkomsten uit catering zijn met € 0,6 miljoen toegenomen vanwege het vervallen van COVID-19 restricties. Ook zijn de inkomsten uit verhuur onroerend goed en detachering personeel gestegen.

Lasten

Staat van Baten en Lasten (M€) -
Lasten geconsolideerd

Realisatie 2022

Begroting 2022 *)

Realisatie 2021

4.1

Personeelslasten

309,0

312,4

288,0

4.1.1

Lonen en salarissen

289,6

266,8

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

224,9

206,7

4.1.1.2

Sociale lasten

29,1

27,0

4.1.1.5

Pensioenpremies

35,6

33,1

4.1.2

Overige personele lasten

19,4

21,2

4.1.2.1

Vrijval / Dotaties personele voorzieningen

0,8

1,7

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

8,0

8,3

4.1.2.3

Overige

10,6

11,2

4.2

Afschrijvingen materiële vaste activa

24,0

28,3

26,2

4.3

Huisvestingslasten

34,0

31,0

22,0

4.3.1

Huur

1,3

1,1

4.3.2

Verzekeringen

0,6

0,5

4.3.3

Onderhoud

6,8

5,4

4.3.4

Energie en water

16,1

5,0

4.3.5

Schoonmaak

3,9

4,4

4.3.6

Heffingen

2,3

2,2

4.3.8

Overige

3,0

3,4

4.4

Overige lasten

76,5

75,7

65,3

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

24,1

19,5

4.4.2

Inventaris en apparatuur

8,1

10,2

4.4.4

Vrijval / Dotaties overige voorzieningen

-0,2

0,0

4.4.5

Overige lasten - overig

44,5

35,6

Totaal lasten

443,5

447,4

401,5

4.1

Gemiddelde personeelsformatie (fte) geconsolideerd

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

WP

2.015

2.094

1.936

OBP

1.469

1.416

1.380

Totaal formatie

3.484

3.510

3.316

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de universiteit, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

4.4.1

Specificatie accountantskosten (k€)

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Honorarium onderzoek jaarrekening

379,0

289,0

Honorarium andere controleopdrachten

123,1

105,0

Honorarium fiscale adviezen

0,0

5,0

Honorarium andere niet-controlediensten

195,9

175,0

Totaal accountantskosten

698,0

574,0

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening van het betreffende boekjaar.

4.4.5

Overige lasten - overig (M€) geconsolideerd

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Boeken en tijdschriften

3,4

3,3

Technische materialen, drukwerk, etc.

11,2

10,1

Grondstoffen

0,7

0,4

Overige kosten gelieerde ondernemingen

0,0

0,4

Reis- en verblijfkosten

8,2

2,5

Uitbesteed werk

15,4

14,3

Beurzen

1,3

1,3

Huur, onderhoud apparatuur, etc.

4,3

3,3

Totaal overige lasten

44,5

35,6

Personele lasten

Met € 309,0 miljoen valt de realisatie van de personele lasten € 3,4 miljoen lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere groei in fte's dan begroot. Hier tegenover staat dat er voor € 3,5 miljoen gedoteerd is aan de verlofschuld door een groei in fte's en minder opname van verlof.

Ten opzichte van 2021 stijgen de personele lasten met € 22,8 miljoen. Het aantal werknemers van de universiteit is in 2022 met 5% gestegen. Daarnaast is in 2022 een nieuwe cao van kracht geworden met een structurele loonstijging van 4%, alsmede een éénmalige bruto-uitkering. 

De af te dragen sociale lasten en pensioenpremies zijn samen € 4,6 miljoen hoger dan in 2021. Dit is voornamelijk het gevolg van de toegenomen bruto loonsom. De premiepercentages voor sociale lasten zijn slechtst licht gestegen, terwijl het premiepercentage voor pensioenen gelijk is gebleven.

Afschrijvingen

De lasten voor afschrijvingen zijn in 2022 € 4,3 miljoen lager dan begroot en € 2,2 miljoen lager dan in 2021. Deze afnames zijn beiden een gevolg van vertraging in oplevering van vastgoed en verbouwingen in zowel 2021 als 2022 en uitgestelde aankoop van inventaris en apparatuur.

Huisvesting

De realisatie van huisvestingslasten valt € 3,0 miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de enorme stijging van energietarieven in 2022.

De stijging van de energietarieven in 2022 verklaart tevens de toename van de huisvestingslasten ten opzichte van 2021 met € 12,0 miljoen. Daarnaast vallen de lasten voor onderhoud hoger uit door gestegen prijzen.

De geconsolideerde huisvestingsratio komt uit op 12% (2021: 10%) en ligt hiermee onder de waarde van 15% die de universiteit als norm hanteert.

Overige lasten

De realisatie van € 76,5 miljoen op overige lasten ligt in lijn met de begroting van € 75,7 miljoen.

Ten opzichte van 2021 zijn de overige lasten gestegen met € 11,2 miljoen. Als gevolg van het afbouwen en wegvallen van COVID-19 restricties hebben in 2022 weer meer activiteiten plaatsgevonden, met onder meer een stijging in reiskosten (€ 5,9 miljoen) en consumpties (€ 1,9 miljoen) tot gevolg. Daarnaast zijn de lasten voor licenties gestegen (€ 1,1 miljoen) en is er sprake van meer uitbesteed werk (€ 1,0 miljoen).

6

Financiële baten en lasten (M€) geconsolideerd

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

6.1

Rentebaten

0,5

0,1

0,2

6.2

Rentelasten

-0,5

-0,5

-0,7

Totaal financiële baten en lasten

0,0

-0,4

-0,5

8

Resultaat op deelnemingen

-0,1

0,0

-0,2

9

Aandeel derden in het resultaat

0,0

0,0

0,0

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de universiteit en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de universiteit. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de universiteit en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.