Notitie helderheid

Thema

Toelichting

Thema 1: Uitbesteding

Dit komt niet zodanig voor dat er sprake is van uitbesteding van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Er wordt geen bekostiging gebruikt voor private activiteiten. In het kader van voorzieningen voor studenten, betaalt UT/CES wel een vergoeding aan private en publieke instellingen (i.e. verhuurorganisaties) om de tijdige beschikbaarheid van kamers voor buitenlandse niet-bekostigde studenten te kunnen garanderen. De betaling van deze vergoeding vindt plaats vanuit centrale middelen. Deze uitgave heeft in bepaalde mate te maken met de kernactiviteit “onderwijs”, aangezien een onderkomen een voorwaarde is voor de buitenlandse student om hier in Nederland te kunnen komen studeren. Buitenlandse (non-EER) studenten waarvoor de UT geen Rijksbekostiging ontvangt, betalen een instellingstarief waarvan de hoogte jaarlijks opnieuw bepaald wordt en welke minimaal de kosten dekt die gemaakt worden voor het geven van onderwijs aan deze buitenlandse studenten.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Vrijstellingen komen voor, maar niet in die mate dat nauwelijks een prestatie verricht dient te worden voor het behalen van een graad. De omvang van vrijstellingen zijn vastgelegd in het opleidings- & examenregelement. In studiejaar 2022-2023 kunnen studenten die hun bachelor nog niet hebben afgerond onder bepaalde voorwaarden en met vertragingsreden COVID-19, in geschreven worden in de master: de Zachte Knip. De BSA norm is voor studiejaar 2022-2023 weer 45 ECTS credits.

Thema 4: Bekostiging van buitenlandse studenten

Internationale studenten van buiten de EER hebben in beginsel geen recht op bekostiging en betalen als zij ingeschreven staan voor een bekostigde bachelor of master een (kostendekkend) instellingstarief. Op grond van bepaalde verblijfsverguningen kunnen NON-EER studenten wel in aanmerking komen voor bekostiging van de Nederlandse overheid. Van alle NON-EER studenten die “opgevoerd” worden voor bekostiging wordt gecontroleerd of dit juist is. Distance learning: M-Spatial Engineering is in studiejaar 2022-2023 gestart met een online pre-master (schakelprogramma). De student hoeft hiervoor niet fysiek naar de UT te komen. Pre-master programma’s worden niet bekostigd door de overheid. Er zijn geen buitenlandse studenten die ingeschreven staan voor een UT opleiding en die voor deze opleiding grotendeels in het buitenland studeren. Er zijn buitenlandse studenten (EER en NON-EER) die ingeschreven staan bij een buitenlandse opleiding en instelling en die bij de UT of stage of vakken volgen. De exchange studenten kunnen alleen komen als er een uitwisselingsovereenkomst met hun thuisinstelling is. Op basis van deze overeenkomst kunnen er evenveel UT studenten vakken volgen bij de buitenlandse instelling als dat er bij de UT kunnen komen studeren. Deze studenten worden geregistreerd als niet-reguliere studenten. De UT neemt deel aan een aantal internationale samenwerkingsprogramma’s waarbij studenten een gedeelte van de opleiding aan de UT volgen en een gedeelte aan een buitenlandse instelling. De studenten krijgen afhankelijk van de overeenkomst 1 diploma (Joint Degree) of 2 diploma’s (Double Degree). Deze studenten staan ingeschreven bij beide instellingen.

Thema 5: Collegegeld niet betaald door de student zelf

De UT heeft een noodfonds voor studenten in financiële nood. Het heeft duidelijke richtlijnen en eisen waaraan studenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming in de vorm van een lening. De student moet deze lening terug betalen.

Thema 6: Studenten volgen modules van opleidingen

Aparte trajecten waarbij modules leiden tot een CROHO/RIO verbonden getuigschrift worden niet aangeboden. Uitwisselingsstudenten, cursisten, (HBO) studenten die een minor komen volgen of deelnemen aan een doorstroomminor ontvangen een cijferlijst, geen (deel) certificaat. Pre-master studenten volgen ook bepaalde modules van een opleiding en worden wel ingeschreven als regulier student. Echter ontvangen ook zij geen diploma hiervoor, alleen een bewijs dat het pre-master programma is behaald heeft (of niet). De UT ontvangt geen bekostiging voor studenten die een pre-master traject volgen.

Thema 7: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Aan iedere inschrijving ligt een inschrijvingsverzoek ten grondslag. Een student wordt ingeschreven voor de opleiding waarvoor verzoek is ingediend (nadat is vastgesteld dat aan de toelatingseisen is voldaan). Indien een student ander bekostigd onderwijs volgt dan waarvoor geregistreerd, worden de behaalde vakken als keuzevakken opgenomen bij zijn initiële opleiding. Op basis van de inschrijving voor de initiële opleiding krijgt de student in het studievoortgangssysteem een examenprogramma toegekend. Om de opleiding te kunnen afronden moeten alle onderdelen van het programma zijn afgerond. Studieadviseurs monitoren de voortgang.

Thema 8: Bekostiging van maatwerktrajecten

Niet van toepassing

Thema 9: Bekostiging van kunstonderwijs

Niet van toepassing