Bestuursakkoord

Doelstelling 1: Versterking van het fundament.

Hoe gaat dit aan de UT?

Ongebonden onderzoek: indicator: Starters- en stimuleringsbeurzen.

Het doel van de beurzen is het stimuleren van ongebonden onderzoek en verlagen van de werkdruk en de druk om subsidies aan te vragen. De beurzen spelen een belangrijke rol bij het creëren van rust en ruimte en het op orde brengen van het fundament. In 2022 lag de focus op de voorbereiding van de implementatie van het instrument.

Onderwijskwaliteit: verantwoording studievoorschotmiddelen.

De UT heeft plannen uitgewerkt binnen vijf instellingsbrede programma’s: Community building, Learning facilities, Teaching professionalisation, Global citizens en Talent development. In een bijlage leggen we verantwoording af over de manier waarop de middelen worden besteed. Zie: Kwaliteitsafspraken (new window).

Doelstelling 2: Ruimte geven aan talent.

Hoe gaat dit aan de UT?

Werkdruk: indicator: Wetenschappelijk personeel met een vaste aanstelling.

Onze medewerkers en hun welzijn toont de groei, samenstelling en ontwikkeling van de verhouding tijdelijk/vaste aanstelling van wetenschappelijk personeel. Het percentage WP met een vaste aanstelling stijgt.

Sociale veiligheid en inclusie: ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid en inclusie.

Net als in onze samenleving is sociale veiligheid een actueel en belangrijk onderwerp voor de universiteit. In 2022 hebben verschillende afdelingen waaronder DE&I, integrale veiligheid, HR, studentenverenigingen, M&C, de ombudsfunctionaris en CES de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat iedereen die hier werkt, studeert, sport, op bezoek komt of woont zich veilig voelt en weet waar die terecht kan als dat niet zo is. Lees er alles over in Voor een inclusieve en veilige omgeving.

Diversiteit: indicator: Genderbalans in- door- en uitstroom (studenten en medewerkers).

Van orientatie tot arbeidsmarkt (new window) geeft voor de bachelor, pre-master en master studenten de genderbalans. Onze medewerkers en hun welzijn (new window) doet dat voor medewerkers. Bij studenten is de verhouding vrij stabiel, ondanks onze inspanningen om meer vrouwelijke studenten te trekken. Het beeld verschilt overigens wel per opleiding (in Social Sciences is het percentage vrouwen bijvoorbeeld veel hoger), het zijn gemiddeldes. Het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf is (minimaal) gestegen. We zetten ons expliciet in voor het werven van vrouwelijke wetenschappers.

Doelstelling 3: Vergroten van de maatschappelijke impact.

Hoe gaat dit aan de UT?

Kennisbenutting: Universiteiten zullen in de transitie naar anders en breder erkennen en waarderen meer aandacht besteden aan impact, waaronder kennisbenutting, een ondernemende houding in ondernemerschap, en zullen over de voortgang daarvan rapporteren in het jaarverslag.

Als ondernemende universiteit kent de UT een lange valorisatie traditie. We moedigen studenten en onderzoekers aan ondernemend te zijn; zij worden ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe start-ups en scale-ups via begeleiding, programma’s, faciliteiten en een breed netwerk waarmee zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld groeikapitaal en internationale markten. Lees hierover in ons Fundament (new window), maar ook in Impact en ondernemerschap (new window).

Kennisbenutting: De universiteiten rapporteren in het jaarverslag aan de minister en de minister van EZK over de uitvoering in de praktijk van verbeteringen in de omgang met intellectuele eigendomsrechten richting start-ups en ondernemende onderzoekers.

In Impact en ondernemerschap (new window) beschrijven we hoe we impact creëren uit onze wetenschappelijke basis en hoe zich dat vertaalt naar spin-off's, start-ups en scale-ups.