Geconsolideerde Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december (M€)
(na resultaatbestemming)
geconsolideerd

2022

2021

1.1.2

Materiële vaste activa

296,0

270,1

1.1.3

Financiële vaste activa

14,8

16,3

Totaal vaste activa

310,8

286,4

1.2.1

Voorraden

0,4

0,4

1.2.2

Vorderingen

60,0

46,9

1.2.4

Liquide middelen

106,6

128,0

Totaal vlottende activa

167,0

175,3

Totaal activa

477,8

461,7

2.1

Eigen vermogen (excl. minderheidsbelang derden)

164,8

176,2

2.1.2

Minderheidsbelang derden

0,4

0,4

2.2

Voorzieningen

9,9

11,0

2.3

Langlopende schulden

92,7

106,2

2.4

Kortlopende schulden

210,0

167,9

Totaal passiva

477,8

461,7

(new window)De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening 2022: