Nationale samenwerking

VU-UT afstuderen

Een van de speerpunten van de UT is de samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. In 2022 studeerde het eerste cohort af van de in 2019 gestarte gezamenlijke Engelstalige bacheloropleiding Mechanical Engineering. In 2022 zijn, na de goedkeuring in de Universiteitsraad, de voorbereidingen in gang gezet voor de start van de UT bachelor opleiding Creative Technology aan de VU. In 2023 starten de eerste studenten. De organisatie is opgebouwd uit vier impactcoalities: 1. secure societies (crisismanagement, polarisatie en ondermijning, veerkracht en veiligheid), 2. responsible societies (circulaire economie, energie neutrale ontwikkeling, klimaatverandering), 3. smart societies (duurzame samenleving) en 4. onderwijs en talent (multidisciplinair onderwijs, cross-universitaire talentontwikkeling). Middels een VU-UT interne call voor samenwerking zijn dit jaar verschillende voorstellen gehonoreerd die verder invulling geven aan de samenwerking binnen de impactcoalities. Het parallelle traject ‘stakeholder development’ richt zich op het verbinden met externe stakeholders.

Als één van de 14 Nederlandse universiteiten zijn we actief in diverse netwerken binnen de universitaire sector, waaronder UNL en 4TU. Over onze activiteiten in en met UNL in 2022:

  • De focus voor wat betreft het bindend studieadvies (BSA) verschoof dit jaar van aanpassingen in het kader van COVID-19 naar de structurele discussie hierover.

  • We hebben meegeschreven aan de UNL-brede visie op studentenwelzijn en meegedacht over de eerste voorstellen met betrekking tot instellingsaccreditatie.

  • De UT was trekker van de UNL werkgroep Kennisveiligheid, subgroep risico- en incident management en actief betrokken bij het opzetten van een landelijke toolbox voor kennisveiligheid.

  • We hebben bijgedragen aan Groeifondsvoorstellen LLO en Digitaliseringsimpuls.

  • De Gedragscode Internationale Student is vernieuwd waarbij aandacht is besteed aan duidelijker en eenvoudiger taalgebruik, zodat de Gedragscode beter leesbaar wordt en verschillende interpretaties van de afspraken worden voorkomen.

In ons samenwerkingsverband van de vier Technische Universiteiten (4TU) nam Vinod Subramaniam in 2022 het voorzitterschap over van Louise Fresco (WUR). In 4TU-verband dragen we bij aan de vraag naar meer ingenieurs en technologisch ontwerpers en versterking en bundeling van technologische kennis:

  • Het 4TU.VO platform heeft vaste vorm gekregen binnen de 4TU-organisatie. Het ontwikkelt zich tot een vooruitstrevend onderwijsplatform voor ingenieursonderwijs, met actuele, relevante inhoud voor het curriculum van het voortgezet onderwijs. In dit initiatief verwerken de vier TU’s hun kenmerkende ingenieurswerkwijze in alle materialen. Hierdoor sluit het platform aan op behoeften in het VO en biedt het een goede voorbereiding op een studie bij een van de vier technische universiteiten.

  • In 2022 is de 4TU Responsible Sustainability Challenge (4TU.RSC) gestart, een honours programma georganiseerd door drie 4TU centres. Studenten werken in een periode van zeven maanden aan een casus ingebracht door een bedrijf of publieke organisatie. De casussen sluiten aan bij thema’s van de Green Deal van de EU. 

  • Onder de noemer 4TU High Tech for a Sustainable Future (HTSF) financieren we onderzoek om de onderlinge samenwerking te bevorderen. De 54 “Expressions of interest” uit 2021 leidden tot zes voorstellen. Vier hiervan zijn in 2022 beloond met in totaal 20 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Het gaat om onderzoek ten behoeve van een duurzame toekomst. Projecten gaan over gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), het reduceren van hitte in steden (HERITAGE), het ontwikkelen van groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een toekomstbestendig voedselsysteem (High-tech & data-driven agri-food system of the future). Een belangrijk doel van HTSF is het aannemen van nieuwe vaste wetenschappelijke staf: 19 tenure trackers. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten leiden tot innovaties die de samenleving ten goede komen, wordt de samenwerking met externe partners gezocht.