Coronaparagraaf

Impact

De pandemie heeft afgelopen jaren een enorme impact gehad op onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van de UT. Minstens zo belangrijk is de impact op het welzijn van onze medewerkers en in bijzonder op de studenten. Het SARS-CoV-2 virus muteerde continue en medio december 2021 werd duidelijk dat de besmettelijker omikron-variant aan terrein won. Hoewel op dat moment veel nog onduidelijk was kondigde het kabinet op 18 december 2021 een lockdown aan om de snelle verspreiding van het virus te beperken. Eind januari 2022 werden de maatregelen behorend bij deze voorlopig laatste lockdown in snel tempo versoepeld en eind februari werden de meeste maatregelen opgeheven.

Hoewel het onderwijs lang werd ontzien hadden deze maatregelen een aanzienlijk impact op het sociale leven van studenten. Om de impact van de lockdown rond de kerstvakantie enigszins te beperken is ruimte gecreëerd voor sociale activiteiten. Studieverenigingen bijvoorbeeld konden hier gebruik van maken. Na het afschalen van de maatregelen eind februari is de impact van COVID-19 beperkt gebleven tot medewerkers en studenten die besmet raakte door het virus en die daar de gevolgen van ondervonden. Helaas ondervinden diverse mensen langdurig negatieve gevolgen van een besmetting (long COVID). Omdat er over deze impact nog vaal onduidelijk is, monitoren we de ontwikkelingen op het gebied van long COVID nauwkeurig.

Organisatie

Vanaf eind 2021 vond een politieke discussie plaats over de inzet van het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. De UT heeft zich hier nadrukkelijk tegen uitgesproken. Naast praktische bezwaren zou deze inzet onnodige beperkingen voor studenten en medewerkers opleggen. Ook een dergelijke maatregel niet binnen de open en inclusieve universiteit die we willen zijn en werd ingeschat dat deze maatregel slechts een zeer beperkte toegevoegde waarde zou hebben omdat het gros van onze gemeenschap beschermd was door vaccinatie of omdat ze al COVID-19 hadden gehad. Eind februari werd duidelijk dat de inzet van het coronatoegangsbewijs in het hoge onderwijs van de baan was.

Om voorbereid te zijn op het risico dat COVID-19 weer zou opleven en veel mensen weer besmet en ziek zouden worden werkte de UT in de periode juni tot en met oktober 2022 verschillende door de overheid opgestelde scenario’s uit. Hierbij werden de URaad, het centrale medezeggenschapsorgaan, en de Student Union actief betrokken. Bij de uitwerking van de scenario’s is aandacht gegeven aan de voorspelbaarheid van de maatregelen en het welzijn van medewerker en studenten. Fysiek onderwijs zal zo lang mogelijk plaats blijven vinden en voor noodzakelijke sociale activiteiten zal ruimte worden gecreëerd. Bij de uitwerking is de arbeidshygiëne strategie genomen als uitgangspunt genomen.

Het bindend studieadvies voor eerstejaars bachelor studenten is ook in 2022 verlaagd om stress te verminderen bij studenten die – mogelijk door de maatregelen – minder punten hadden kunnen halen dan zij in een normale situatie zouden hebben gedaan.

Afgelopen jaar heeft de UT de ontwikkelingen rondom COVID-19 gevolgd en werden deze op regelmatige basis besproken door college van bestuur, de dienstdirecteuren en decanen.

Nationaal Programma Onderwijs

BEKOSTIGING

 • Extra instroom van studenten. Is regulier via het verdeelmodel in de organisatie verspreid en daarmee ingezet voor onderwijs en onderzoek.

 • Halvering collegegeld. Voor studenten van het cohort 2021-2022 gold een halvering van het collegegeld. Studenten die in september 2022 zijn gestart zijn, betalen het reguliere collegegeld. De halvering voor cohort 2021-2022 is in de begroting verrekend.

 • ‘Corona-enveloppe’

SUBSIDIEREGELINGEN

 • Extra hulp voor de klas. Hiermee financieerden we coronabanen die zijn ingezet voor het terugdringen van extra werkdruk door het online aanbieden van onderwijs.

MIDDELEN VOOR ONDERZOEK

 • Nationaal programma onderzoek. Onderzoekers worden ondersteund met middelen uit het ‘Bestuursakkoord onderzoek Steunprogramma voor herstel en perspectief van de onderzoeker’.

CORONA-ENVELOPPE

Voor de middelen uit de Corona-enveloppe hebben we plannen opgesteld en middelen ontvangen voor onderstaande thema’s. De plannen zijn in 2021 goedgekeurd in de U-Raad (centrale medezeggenschap). In 2021 lag de focus op planvorming, in 2022 is gestart met de realisatie van de plannen. In 2023 zullen we volop gebruik maken van middelen en verwachten ook 2024 nodig te hebben om de middelen te besteden. We besteden ook aandacht aan het implementeren van maatregelen in de reguliere bedrijfsvoering zodat ook na de subsidieperiode voldoende tijd, geld en aandacht blijft voor de betreffende thema’s.

Thema 1 Soepele in- en doorstroom

Thema 2 Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

De thema’s zijn samengenomen in een plan voor:

 • Extra student support staf

 • Verbetering intake en matching

 • Verbetering informatievoorziening

 • Activiteiten studieverenigingen

 • Student-2-student support

Thema 5 Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen

Binnen dit thema is er een plan voor:

 • Het aanstellen van een stage- en inductiecoach

 • Ondersteuning van startende leraren voor het wegwerken van leerachterstanden

 • Het aanschaffen van extra hardware

 • Een online tool en licenties voor de tool.

Daarnaast nemen we deel aan gezamenlijke landelijke plannen op deze thema’s.

Thema 1 Soepele in- en doorstroom & Thema 2 Studentenwelzijn

De basisprincipes voor onderwijs aan de UT zijn gebaseerd op 3 pilaren: Qualification, Socialisation en Subjectification. COVID-19 heeft vooral zijn weerslag gehad op de laatste twee (zoals bleek uit verschillende studentenwelzijnsenquêtes). Gezien de UT zich richt op student community building en student engagement, zijn de thema 1 en 2 van het NPO in onze ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is dan ook gekozen om deze twee thema’s in de planvorming te clusteren.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de stuurgroep van het Student Well-being Improvement Programme (SWIP). Input is verzameld uit de studenten- gemeenschap, vertegenwoordigers uit de keten van studiebegeleiding, medewerkers internationalisering en vicedecanen onderwijs. De input, in combinatie met een analyse van bestaande projecten en infrastructuren en de keuzelijst vanuit OCW, is afgewogen tegen een set van criteria. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het plan met bovengenoemde componenten.

Na een moeizame start in 2021 is begin 2022 de projectleiding ingevuld en is een team geformeerd om de plannen rondom thema 1 en 2 op gang te brengen. Het ging hierbij bijvoorbeeld om het informeren van studieverenigingen over hun rol en wijze van verantwoording. De actuele initiatieven komen overeen met gemaakte plannen, enkele her allocaties zijn aangebracht en de inrichting van de betrokkenheid van de medezeggenschap is definitief vastgesteld. De besteding is in 2022 goed op gang gekomen.

Thema 5 Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen

Onze lerarenopleiding leidt studenten op tot start bekwame bèta-docenten voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Techniek/ Ontwerpen. Vanwege het nijpende lerarentekort in deze vakken in het voortgezet onderwijs is het van groot belang dat studenten zo min mogelijk vertraging oplopen en een zachte landing maken in het voortgezet onderwijs. We hebben gekozen voor een besteding langs de vier genoemde bullets omdat die optimaal bijdraagt aan het oplossen van specifieke Corona-gerelateerde problemen bij studenten van de lerarenopleiding en één waarvan we ook na 2023 profijt hebben.

Na de planvorming in 2021 zijn we in 2022 gestart met het bieden van extra begeleiding voor studenten, extra onderwijsmogelijkheden en nieuwe (digitale) oplossingen om de praktische ervaring uit te kunnen breiden. In de eerste helft van 2022 werd nieuw personeel aangenomen en bestaande medewerkers hebben extra uren gekregen voor additionele coaching van studenten en bij te kunnen dragen aan projecten waarmee we studenten helpen hun (door COVID-19 opgelopen) achterstanden in te lopen. Verder is hardware aangeschaft en licenties voor ICT middelen zijn aangekocht of verlengd. Dit zijn met name coaching tools en software om studenten gedurende hun voortgezet onderwijsstages te kunnen ondersteunen.

NPO verantwoording

Gepland 2021

Besteed 2021

Gepland 2022

Besteed 2022

Gepland 2023
(met uitloop naar 2024)

Gepland 2024

Totale besteding

Soepele in- en doorstroom

€ 497.500

€ 0

€ 445.000

€ 139.548

€ 802.952

ntb

€ 139.548

Studentenwelzijn

€ 497.500

€ 0

€ 445.000

€ 201.253

€ 741.247

ntb

€ 201.253

Lerarenopleidingen

€ 160.000

€ 0

€ 160.000

€ 126.419

€ 193.581

ntb

€ 126.419

Overig*

€ 82.000

-

€ 526.000

€ 490.353

€ 117.647

ntb

€ 490.353

Nog te bestemmen

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

€ 1.237.000

€ 0

€ 1.576.000

€ 957.573

€ 1.855.427

ntb

€ 957.573

 • *Onder categorie “Overig” zijn opgenomen: Extra hulp voor de klas, het projectmanagement en de UT bijdrage aan de nationale plannen. Inhoudelijk valt extra hulp voor de klas onder thema 1. Projectmanagement en de nationale plannen vallen inhoudelijk onder zowel thema 1 als thema 2.

Bijsturen en monitoring

Voor het toezien op de implementatie van de plannen voor thema 1 en 2 is projectleiding ingericht. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de voortgang, zowel op het niveau van de instelling als binnen de faculteiten en de realisatie van de gezamenlijke nationale plannen. Ook wordt in dat kader geborgd dat NPO wordt ingebed in bestaande projecten en structuren.

Eventuele bijstellingen in het plan worden voorgelegd aan de faculteitsbesturen die de faculteitsraad betrekken. De portefeuillehouders onderwijs informeren projectmanagers en portefeuillehouders. Over eventuele andere bijstellingen beslist het CvB op advies van de Universitaire Commissie Onderwijs (UCOW). De U-Raad wordt geïnformeerd over de voortgang en betrokken bij over eventuele bijstellingen.

Voor thema 5 is een projectleider aangesteld die het project monitort, de deelprojecten met elkaar verbindt en waar nodig bijstuurt. Eventueel noodzakelijke reallocatie van middelen vindt plaats in afstemming met het managementteam van de Sectie Docentontwikkeling waar de lerarenopleiding deel van uitmaakt.

Nationaal Programma Onderzoek

Onderzoekers zijn ook in 2022 ondersteund met middelen uit het ‘Bestuursakkoord onderzoek Steunprogramma voor herstel en perspectief van de onderzoeker’. Vanaf 2021 was in totaal M€ 2,7 NPO-onderzoeksmiddelen beschikbaar voor maatregelen ter compensatie van de opgelopen vertraging bij onderzoekers als gevolg van COVID-19. Naast het inzetten van de beschikbare middelen voor de verlenging van contracten, zijn ook kosten gemaakt in verband met de extra begeleiding door de wetenschappelijke staf van deze personen en additionele kosten die samenhangen met het onderzoek (allowance, veldwerk, verzekering). De inzet van NPO onderzoek is gedeeld met het OPUT, het Overlegorgaan Personeel UT. Na afronding van dat proces is de informatie met de UR gedeeld. In 2022 is van de M€ 2.7 in totaal M€ xx gerealiseerd. De nog onbenutte middelen worden in 2023 volgens de richtlijnen van het instrument ingezet.

Nationaal Programma Onderwijs

NP Onderwijsmiddelen

Eigen middelen

Besteed in euro’s

€ 1.581.459,00

Nvt

Aantal geholpen onderzoekers – unieke personen

103

Nvt