Digitale transformatie

Wat we doen en hoe we het doen kan ondersteund en versneld worden door digitalisering en automatisering, maar dat vereist wel dat we de juiste verbindingen leggen.

In 2022 zijn aanvullende investeringen gedaan om colleges vanuit huis of op een later tijdstip te kunnen volgen. Het jaar stond in het teken van bestendigen; we hebben de vernieuwingen geëvalueerd en doorontwikkeld. De focus lag op uitbreiding van de faciliteiten om docenten te ondersteunen, bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Do-it-yourself-studio (DIY-studio), light board, podcast faciliteiten (zoals EduTalks) en de ondersteuning in het ontwerpen van onderwijs en de digitale leeromgeving. Digitaal toetsen is met een opmars bezig: in 2022 zijn er 648 toetsen digitaal afgenomen, tegenover 583 in 2021. Dit kan zowel een toets op afstand zijn als een digitale toets in een examenzaal.

Door het slimmer gebruiken van data hebben docenten nu actuelere informatie tot hun beschikking over de voortgang van hun studenten. We onderzoeken hoe learning analytics een grotere rol kan gaan spelen in het zinvol gebruiken van onderwijsdata. Een eerste proof of concept waarmee wij studenten en docenten nieuwe instrumenten willen geven voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is goedgekeurd en vertaald naar concrete pilots. Verder is de digitale verwerking van resultaten ingevoerd en zijn bijvoorbeeld de studentgegevens van de faculteit ITC nu ook verplaatst naar onze centrale systemen.

In verband met de afronding van onze nieuwe onderwijsvisie en de ontwikkelingen rondom leven lang ontwikkelen zijn geen nieuwe Massive Online Open Courses (MOOCs) gestart en is de profilering van de bestaande programma’s uitgesteld. Dit is meteen te merken in deelnemersaantallen: in 2022 hebben zich 4000 deelnemers ingeschreven voor de bestaande zeven programma’s wat aanzienlijk minder is dan de ruim 10.000 aanmeldingen in 2021.

Het winnende team met de jury

Nationaal gezien is de UT actief in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Binnen de zone docentprofessionalisering zijn diverse proeftuinen ontworpen. In 2022 vond in de proeftuin AI een hackathon plaats over het geven van feedback in het onderwijs. In drie dagen losten zeven teams een zelfgekozen casus op, waarbij de scheikundedocenten als winnaar werden bekroond. Verder heeft de UT bijgedragen aan een toolkit voor blended learning.

Ook de ondersteuning van ons onderzoek heeft in 2022 niet stil gestaan:

  • De implementatie van AREDA is afgerond. Dit is ons niet-openbare archiefsysteem voor onderzoeksdata die (nog) niet in trusted repositories met openbare datasets zoals 4TUResearchdata en DANS kunnen worden opgeslagen. Een deel van de data in AREDA wordt alsnog gepubliceerd, via het onderzoeksinformatiesysteem PURE.

  • Om in de toekomst breder te ondersteunen in datavraagstukken, werken we aan de ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor opslag, analyse en hergebruik van data. Hierin worden ook communicatie met stakeholders, digitale toolkits voor citizen science onderzoek en datamanagement meegenomen.

  • De Virtuele Onderzoeksomgeving is geüpgraded, dit stelt wetenschappers in staat vrijwel direct te starten met vastleggen en verwerken van data. Door een instellingsbrede tool is verder de ondersteuning van ethische toetsing verbeterd.

Openstellen materialen

De UT streeft ernaar om zo veel mogelijk onderzoeksresultaten en onderwijsmaterialen open te stellen, maar niet alles leent zich daarvoor. Sommige onderzoeksresultaten kunnen vanuit kennisveiligheid of belangen van bedrijven die het onderzoek mede-financierden niet openbaar worden gemaakt. Het verspreiden van leermaterialen kan beperkt zijn door licenties.

Vanuit de bedrijfsvoering is in 2022, na de invoering van een nieuw bestelsysteem (2020) en een nieuw HR-systeem (2021), nu ook het financiële pakket Oracle vervangen door UNIT4. Hierdoor konden 17 maatwerkapplicaties worden uitgefaseerd. In het nieuwe systeem vinden nu de financiële administratie, de projectadministratie en de urenregistratie voor de hele UT plaats. Het betrof een grote en impactvolle software implementatie; de migratie is technisch succesvol verlopen maar er is nog aandacht nodig voor verdere inrichting van rapportages en educatie.

Daarnaast is de bedrijfsvoering verder versterkt door de implementatie van het Erasmus Without Paper Network en Dashboard, de European Student Identifier, het digitale Learning Agreement en de digitale Inter Institutional Agreement. Deze instrumenten vereenvoudigen de uitwisseling van studenten en stafleden in het Erasmusprogramma doordat gegevens (op een veilige manier) digitaal worden uitgewisseld. Een mooie bijkomstigheid is de grote papierbesparing die dit oplevert, omdat voor contracten met partnerinstellingen geen papier meer nodig is.