Enkelvoudige Staat van Baten en Lasten over 2022

Staat van Baten en Lasten (M€) enkelvoudig

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

3.1

Rijksbijdragen

285,0

283,1

261,4

3.3

College-, cursus, les- en examengelden

28,5

30,9

31,1

3.4

Baten werk voor derden

86,8

98,3

88,3

3.5

Overige baten

19,0

18,0

17,6

Totaal baten

419,3

430,3

398,4

4.1

Personeelslasten

307,5

310,0

287,0

4.2

Afschrijvingen

22,9

27,3

25,0

4.3

Huisvestingslasten

33,4

26,2

21,3

4.4

Overige lasten

75,7

74,1

64,6

Totaal lasten

439,5

437,6

397,9

Saldo baten en lasten

-20,2

-7,3

0,5

6.

Saldo financiële baten en lasten

0,2

-0,5

-0,3

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-20,0

-7,8

0,2

8.

Resultaat deelnemingen

8,6

0,2

-0,6

Nettoresultaat

-11,4

-7,6

-0,4

De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de enkelvoudige jaarrekening 2022: