SHAPING IN 2022

In de periode 2020-2022 zijn zes Shaping Expert Groups (SEGs) ingezet om initiatieven en collega's te verbinden om zo dwars door de organisatie bij te dragen aan het bereiken van de Shaping2030-doelen. Met hun eindproduct staan de SEGs stil bij wat ze bereikt hebben en geven ze de organisatie richting en handvatten om de volgende stappen te zetten.

Innovation of Education (IoE)

De SEG was actief in verschillende onderwijsdomeinen en fungeerde als klankbordfunctie op onderwerpen als LLO en CBL. Om deze functie te borgen adviseert de SEG om dit te bestendigen met een nieuw UT-breed Educational Innovation Platform dat is verbonden aan het UCOW gremium.

Citizen Science

De SEG heeft onderzocht hoe de UT haar impact op het gebied van Citizen Science kan optimaliseren. Ook hier ontbreekt 1 coördinerend gremium binnen de UT. Daarom adviseerde de SEG om een kernteam Citizen Science op te richten, ondergebracht bij Designlab. Een voorstel hiervoor is goedgekeurd door het CvB. Hiermee is expertise in het co-vormgeven van maatschappelijke veranderingen en het ontwerpen van de toekomst uitgebreid.

Individuals & Teams

Deze SEG opereerde in lijn met het landelijke programma erkennen en waarderen. Het werk van de SEG leerde dat dit leeft binnen de UT, maar dat er nog meer kan en moet worden bereikt. Het SEG-advies om te starten met een Recognition & Reward (R&R)-team is al opgevolgd. Het team richt zich op het formuleren van beleid op het gebied van talentontwikkeling, het overdragen van criteria en ideeën in de workflow processen van werknemers en het ontwikkelen van R&R-beleid voor het ondersteunend personeel.

Digitalisation

De SEG heeft een visie op digitalisering opgesteld die de universiteit de komende jaren richting geeft. De roadmap laat de doelen per domein zien en de benodigde activiteiten om die doelen te bereiken. Afronding van de SEG markeert de start van een IT-strategy board.

Inclusion

De werkzaamheden geven een breed beeld van de huidige staat van inclusie op de UT en mogelijkheden voor verbetering. Het afsluitende rapport is overhandigd aan het DE&I-team dat de acties opvolgt. Het gaat om concrete acties rondom thema’s als individueel bewustzijn en vaardigheden, gedrag; interpersoonlijke communicatie en interactie; vindbaarheid en kwaliteit van ondersteuning; structurele barrières en organisatiecultuur.

Sustainability

De SEG richtte zich eerst op het samenbrengen van verschillende lopende initiatieven. Op basis hiervan heeft zij een advies opgesteld om van klimaat een ingebedde prioriteit te maken. Dit advies is opgevolgd met een voorstel voor het UT Climate Initiative, een coördinerend leadteam dat dit thema uitwerkt als een lange termijn prioriteit voor de UT.