Governance

We werken vanuit de algemene principes van goed bestuur zoals die zijn vastgelegd in de Code goed bestuur universiteiten. Van geen van de principes wijken we af. Het CvB is verantwoordelijk voor het bestuur van de universiteit. Daarbij hoort een effectieve en transparante medezeggenschap voor personeel en studenten (zie bijlage). De RvT is verantwoordelijk voor het intern toezicht op het CvB van de universiteit. Organogrammen, informatie over de eenheden en overlegstructuren delen we in de bijlage organisatiestructuur. In de bijlagen zijn ook overzichten van nevenfuncties van CvB en RvT leden opgenomen en van declaraties van CvB leden.

Bestuursakkoord & Notitie helderheid

De inhoudelijke nationale doelstellingen zijn: Versterking van het fundament, Ruimte geven aan talent en Vergroten van de maatschappelijke impact. Deze zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. In een bijlage delen we hoe we hieraan bijdragen. Via de Notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs geven we inzicht in de interpretatie en toepassing van de bekostigingsregels. De thema’s uit de notitie hebben we in een bijlage op een rij gezet. In 2022 is landelijk gesproken over de precieze verplichtingen rondom investeren met publieke middelen in private activiteiten.

Kwaliteitsafspraken

Door de invoering van het leenstelsel is er extra geld beschikbaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De besteding hiervan loopt volgens de Kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken van de UT zijn in 2018 ontwikkeld en via een bottom-up werkwijze tot stand gekomen. De UT heeft plannen uitgewerkt binnen vijf instellingsbrede programma’s: Community building, Learning facilities, Teaching professionalisation, Global citizens en Talent development. De NVAO heeft in 2022 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd waarop we in het najaar een positieve beoordeling ontvingen. In een bijlage leggen we verantwoording af over de manier waarop de middelen worden besteed.

Coronaparagraaf

Begin 2022 was Nederland nog in een lockdown, vanwege het coronavirus. Om een (te) snelle verspreiding van het virus te voorkomen, golden uit de overheid beperkende maatregelen. In februari zijn deze, na stapsgewijze versoepelingen, afgeschaft. Het Integrale Veiligheidsteam heeft tussen juni en november een plan opgesteld met maatregelen als voorbereiding op een mogelijke nieuwe uitbraak. Om de effecten van de pandemie op te vangen maken we gebruik van verschillende COVID-19 gerelateerde subsidieregelingen. Zo ontvangt de UT middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onderzoekers zijn ook in 2022 ondersteund met middelen uit het ‘Bestuursakkoord onderzoek Steunprogramma voor herstel en perspectief van de onderzoeker’. De besteding van de NPO middelen is in 2022 op gang gekomen. Acties zijn door het hele jaarverslag terug te vinden, daarnaast bieden we in een bijlage een integrale tekst over NPO en de impact van de pandemie op de UT.

Wat komt er binnen en waaraan wordt dat besteed?

Bron: UNIT4