Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel specificeert hoe we waarde creëren. Het model bestaat uit een aantal onderdelen:

Bronnen

Het waardecreatiemodel start met de input van diverse soorten hulpbronnen.

Financiën

Collegegelden en financiering uit overheid en bedrijfsleven.

Mensen

Wetenschappelijk en ondersteunend personeel, studenten en promovendi.

Technologie

Voor bedrijfsvoering, onderwijs, onderzoek en innovatie.

Goederen

Roerende zaken zoals laptops en meubilair.

Natuurlijk

Hulpbronnen voor bedrijfsvoering, zoals metalen, hout, zon, wind en water.

Infrastructuur

Onroerende zaken zoals laboratoria en gebouwen.

Sociaal en relaties

Netwerken en relaties betrokken bij de UT.

Intellect

Kennis en methodieken voor onderwijs, onderzoek en innovaties.

Waardecreatie door de UT 

Vervolgens creëert de UT waarde door het inzetten van onze stakeholders, competenties, waarden en activiteiten. 

Stakeholders

Diverse stakeholders zijn betrokken bij het creëren van waarde.

 • Studenten

 • Medewerkers

 • Alumni

 • Burgers

 • Publieke samenwerking

 • Private samenwerking

 • Fysieke en digitale netwerken

Strategie

Shaping2030 geeft richting aan de waardecreatie en bestaat uit drie pijlers:

Wij werken volgens onze kernwaarden...
 • People centered

 • Rechtvaardig

 • Duurzaam

 • Digitaal

 • Ondernemend

 • Inclusief

 • Open

...en zetten onze kernactiviteiten in...
Onderwijs
Onderzoek
Valorisatie
...binnen onze kern competenties.
 • High Tech Human Touch

 • Technische en natuurwetenschappen

 • Sociale en gedragswetenschappen

 • Onderzoeksinfrastuctuur 

Visie

Bijdragen aan een eerlijke, duurzame en digitale samenleving

Output

De waardecreatie van de UT levert output op. Deze draagt bij aan sociale- en technische innovaties en aan transities van maatschappelijke sectoren.

 • Ontwikkeling kennis en kerntechnologieën

 • Innovaties voor het grensvlak tussen techniek en samenleving

 • Getalenteerde alumni en medewerkers in duurzame loopbanen

 • Katalysator van ecosystemen

 • Een veilige en stimulerende werk- en leeromgeving

 • Duurzame en people-centered oplossingen

Impact 

Via uiteenlopende wegen heeft dit maatschappelijke impact, waarmee wij bijdragen aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van mens, maatschappij en verbindingen. In onze verslaglegging en verantwoording concentreren we ons steeds meer op deze impact. Dit jaarverslag is een voorbeeld van deze benadering.

Maatschappelijke uitdagingen

Door een sterke combinatie van onze kernactiviteiten onderzoek, onderwijs en innovatie binnen de terreinen natuurwetenschappen, techniek, engineering en sociale en gedragswetenschappen dragen wij bij aan oplossingen voor deze uitdagingen. Dit doen we door co-creatie. Naast inhoudelijke onderzoeksthema's krijgt dit onder andere vorm door challenge-based onderwijs en onderzoek. Hiermee creëren we oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in directe samenwerking met stakeholders. Focus op de domeinen Healthy living & better healthcare;  Connected Communities en Sustainable environment.

We anticiperen op:

 • de human capital agenda van de toekomst

 • aankomende energie-, klimaat-, materiaal transities en digitalisering

 • economische en sociale ontwikkeling van de regio en Nederland