Verdere organisatieaspecten

Nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten

In juni 2022 is door UNL met de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb een akkoord gesloten voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2023. De focus blijft op het verminderen van de hoge werkdruk, door middel van aandacht voor vrij besteedbare werktijd en het bewaken van privétijd. Een ander belangrijk onderwerp is erkennen en waarderen. Hoewel het primaat van de ontwikkeling en de realisatie van de beoogde verandering op instellingsniveau ligt, starten de cao-partijen op sectoraal niveau met periodieke verkenning en bespreking van de ontwikkelingen, opdat ideeënuitwisseling en eventueel benodigde doorvertaling naar landelijke kaders in goed onderling overleg paritair voorbereid kan worden.

Participatiebanen

Het aantal participatiebanen medio 2022 stond op 43 fte. Hoewel er nog geen centraal beleid is vastgesteld, zijn in 2022 wel al decentrale inspanningen geleverd om het aantal participatiebanen te vergroten. In vacatureteksten roepen we bijvoorbeeld kandidaten uit de doelgroep expliciet op om te reageren op de vacature. Ook is de samenwerking gezocht met externe partijen om potentiële kandidaten beter te bereiken. Met andere universiteiten wisselen we ervaring en kennis uit rondom de inrichting en invulling van participatiebanen.

Kennisveiligheid

In 2022 is vanuit de UT vijf keer een beroep gedaan op het Nationale Loket Kennisveiligheid. Risicomanagement op het gebied van kennisveiligheid aan de UT omvat de volgende elementen: preventie bij het voorbereiden van contracten en overeenkomsten, export screening en sanctie screening, risicomanagement in relatie tot partners, risicomanagement in relatie tot buitenlandse beïnvloeding, risicomanagement in relatie tot ‘sensitieve onderzoeksgebieden’ en risicomanagement van ‘non-compliance’. Verder zijn twee licenties aangeschaft: een voor due diligence van partners en sanctiescreening, en een voor export controle doeleinden.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet TVA)

Deze wet is op 1 augustus 2022 in werking getreden. De Wet TVA brengt een uitbreiding mee van de informatieplicht voor werkgevers, verbiedt een niet objectief gemotiveerd verbod op nevenwerkzaamheden en geeft medewerkers meer recht op kosteloze scholing in werktijd. Als gevolg van de invoering, is de informatievoorziening in de modelarbeidsovereenkomsten uitgebreid en is de Regeling opleidingen UT aangepast.

Wet doorbetaald ouderschapsverlof

Deze wet trad op 2 augustus 2022 in werking. Als gevolg daarvan is de cao-NU per 1 augustus 2022 aangepast. Vanaf dat moment hebben medewerkers met een kind jonger dan 1 jaar die nog geen 13 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof hebben genoten voor dat kind, recht hebben op doorbetaling van 70% van hun bezoldiging gedurende maximaal 13 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Arbeidsvoorwaardengelden

De doelen voor de besteding van arbeidsvoorwaardengelden 2022 zijn vastgesteld. Uitgangspunten zijn het cao-kader, Shaping2030 en ruimte voor innovatie. De invoering van de internet- en thuiswerkvergoeding is van kracht geworden. Ook is er een stuurgroep hybride werken geformeerd om meer geïntegreerd beleid te ontwikkelen vanuit digitaal, huisvestings- en personeelsperspectief. In de staande thema’s op vitaliteit, employability en basic is verder aanbod ontwikkeld om well-being te vergroten, o.a. door doorontwikkeling van Lifestyle-coaching. De pilots Mantelzorg en Personal Benefit Statement zijn succesvol afgerond.  In de tweede helft van het jaar is, mede op verzoek van de bonden, aandacht besteed aan de financiële fitheid van medewerkers in relatie tot de inflatie en de energiecrisis. In het pakket maatregelen is ingestoken op duurzame inzetbaarheid en anderzijds financiële fitheid en de relatie daartussen.

Convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft veranderingen in het horizontaal toezicht doorgevoerd, die hebben geresulteerd in vernieuwde uitgangspunten en aangescherpte criteria. Ten behoeve van het afsluiten van een nieuw convenant zijn alle interne fiscale processen opnieuw in kaart gebracht en vastgelegd in een fiscale risico-en-controlematrix. In november 2022 is het nieuwe convenant ondertekend.

Doorlopend Sociaal Plan (DSP)

In afstemming met het OPUT is een nieuw DSP afgesproken (looptijd tot en met 31 december 2024). Het DSP is bedoeld om de nadelige gevolgen van toekomstige wijzigingen in de organisatie voor werknemers zoveel mogelijk te beperken. Daarbij gaat het om werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het is aanvullend op de afspraken die reeds zijn opgenomen in de cao-NU. Het vorige plan was verlopen en de wetgeving rond werken bij universiteiten is veranderd als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Reiskostenvergoeding woon-werk

In 2022 is een nieuwe regeling reiskostenvergoeding woon-werk ingevoerd. Deze houdt in dat vanaf 1 januari 2022 alle medewerkers: hun woon-werkverkeer voor 100% vergoed krijgen wanneer ze gebruik maken van het openbaar vervoer (tweede klas), of een vaste reiskostenvergoeding ontvangen gebaseerd op € 0,10 per kilometer wanneer zij gebruik maken van eigen vervoer. Bovenop deze € 0,10 kunnen medewerkers € 0,09 fiscaal uitruilen.

Overige arbeidsvoorwaarden

  • Vanaf 2022 kunnen medewerkers vakantietoeslag maandelijks laten uitbetalen. Deze maatregel is ingevoerd om medewerkers tegemoet te komen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de hoge kosten van levensonderhoud.

  • Medewerkers kunnen vanaf 2023 verduurzamingsmaatregelen die zij voor hun woning vanaf 1 januari 2022 hebben getroffen tot een bedrag van maximaal € 5.000 in 5 jaar (maximaal € 1.000 per jaar) fiscaal aantrekkelijk verwerken in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

  • De tijdelijke regeling internet- en thuiswerkvergoeding die in 2021 is ingesteld, is opgenomen in de cao 2022-2023. Medewerkers wordt een internetvergoeding van € 25 per maand toegekend. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding van € 2 per thuiswerkdag.

  • In 2022 hebben 336 medewerkers een fiets aangeschaft via het keuzemodel.

UT Studentenbanen

Naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor het herorganiseren van studentenbanen in twee typen. Student-assistenten die een directe bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderwijs of onderzoek blijven in dienst van de UT: met hen wordt een tijdelijk dienstverband voor een vast aantal uren gesloten voor de duur van de klus. Het betreft bijvoorbeeld studenten die nakijkwerkzaamheden doen. Student-oproepkrachten die geen directe bijdrage aan wetenschappelijk onderwijs of onderzoek leveren worden aangesteld via een payrollbureau. Dit betreft bijvoorbeeld balie studenten die administratieve en organisatorische werkzaamheden verrichten. Deze wijziging maakt dat het duurder wordt om deze studenten in te zetten.

Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en aanpalende wetgeving

In september kreeg de UT een externe controle op de wetgeving GGO door de Inspectie Leefomgeving en Transport, welke positief is verlopen. In november was er de driejaarlijkse inspectie door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op de dierlijke bijproducten. Hoewel er nog een aantal verbeterpunten zijn, is de toestemming weer met 3 jaar verlengd.

NIRPA registratie

In 2022 hebben we als eerste universiteit in Nederland een collectieve NIRPA-certificering. Dit betekent dat voldoende payrollmedewerkers in het NIRPA-register zijn opgenomen en zij aantoonbaar hun kennis op peil houden en voldoen aan de gedrags- en beroepscode voor salarisprofessionals. Daarnaast is in 2022 een audit uitgevoerd op de inrichting van de geautomatiseerde beheersmaatregelen in de applicatie AFAS HR ten behoeve van HR- en payrollprocessen. HR verbindt hieraan de conclusie dat de beheersmaatregelen goed zijn geborgd.

Dierproeven

De UT kent een kleine dierproeffaciliteit die is ingericht voor de huisvesting van knaagdieren. De proefdieren worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek. In 2021 zijn 419 muizen en 81 ratten gebruikt voor kankeronderzoek, onderzoek op het gebied van maag-, darm- en leverziekten, en onderzoek naar het zenuwstelsel. Omdat de cijfers pas halverwege het kalenderjaar beschikbaar zijn, rapporteren we hier het 2021 getal. Rectificatie voor jaarverslag 2021: dit bevatte de cijfers uit 2020.