A. Gegevensset

Deel A van de Continuïteitsparagraaf betreft de Gegevensset.

Hier wordt stilgestaan bij het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie, inclusief de voorgeschreven cijfermatige tabellen met betrekking tot de ontwikkeling van studentenaantallen, personele bezetting, exploitatieresultaten en balansposten. Met het bestaand beleid, dat de rijksbijdrage budgetten voor 2023 in het Spring Memorandum gegarandeerd zijn, biedt het CvB een stabiel financieel kader aan de faculteiten en ondersteunende diensten. De collegegeldopbrengsten worden in de begroting verdeeld op basis van de meest actuele instroomgegevens.

De gegevensset is opgebouwd uit: