Wettelijke grondslag resultaatbestemming

Ingevolge artikel 2.9, lid 4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de universiteit. Het negatieve enkelvoudige resultaat over het verslagjaar 2022 van € 11,4 miljoen wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de universiteit.