Toelichting op de enkelvoudige Staat van Baten en Lasten over 2022

Baten

Staat van Baten en Lasten (M€) -
Baten enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

285,0

261,4

3.3.4

Collegegelden sector WO

28,5

31,1

3.4

Baten werk voor derden

86,8

88,3

3.4.1

Contractonderwijs

1,0

1,8

3.4.2

Contractonderzoek

84,0

83,6

3.4.2.1

Internationale organisaties

23,8

20,3

3.4.2.2

Nationale overheden

11,8

11,3

3.4.2.3

NWO

27,1

29,0

3.4.2.5

Overige non-profit organisaties

3,4

4,5

3.4.2.6

Bedrijven

17,9

18,5

3.4.5

Overige baten werk i.o.v. derden

1,8

2,9

3.5

Overige baten

19,0

17,6

3.5.1

Verhuur

2,5

2,7

3.5.2

Detachering personeel

3,3

1,1

3.5.4

Sponsoring

0,1

0,0

3.5.9

Opbrengst catering

0,3

0,1

3.5.10

Overige baten - overig

12,8

13,7

Totaal baten

419,3

398,4

3.5.10

Overige baten - overig (M€) enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Subsidieregelingen, cursussen en congressen

0,9

2,6

Bijdrage aan studentenvoorzieningen

0,8

1,0

Doorberekende energie

3,4

1,3

Kennisvalorisatie, overig

7,7

8,8

Resultaat verkoop deelnemingen

0,0

0,0

Totaal overige baten

12,8

13,7

Lasten

Staat van Baten en Lasten (M€) -
Lasten enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

4.1

Personeelslasten

307,5

287,0

4.1.1

Lonen en salarissen

288,2

265,5

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

223,7

205,7

4.1.1.2

Sociale lasten

28,9

26,8

4.1.1.5

Pensioenpremies

35,6

33,0

4.1.2

Overige personele lasten

19,3

21,5

4.1.2.1

Vrijval / Dotaties personele voorzieningen

0,8

1,7

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

8,0

8,4

4.1.2.3

Overige

10,5

11,4

4.2

Afschrijvingen materiële vaste activa

22,9

25,0

4.3

Huisvestingslasten

33,4

21,3

4.3.1

Huur

3,0

2,5

4.3.2

Verzekeringen

0,6

0,5

4.3.3

Onderhoud

5,9

4,3

4.3.4

Energie en water

15,6

4,6

4.3.5

Schoonmaak

3,7

4,2

4.3.6

Heffingen

2,2

2,1

4.3.8

Overige

2,4

3,1

4.4

Overige lasten

75,7

64,6

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

24,3

19,4

4.4.2

Inventaris en apparatuur

8,1

10,1

4.4.4

Vrijval / Dotaties overige voorzieningen

-0,2

0,0

4.4.5

Overige lasten - overig

43,5

35,1

Totaal lasten

439,5

397,9

4.1

Gemiddelde personeelsformatie (fte) enkelvoudig

2022

2021

WP

2.015

1.936

OBP

1.429

1.346

Totaal formatie

3.444

3.282

4.4.5

Overige lasten - overig (M€) enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Boeken en tijdschriften

3,4

3,2

Technische materialen, drukwerk, etc.

10,5

10,1

Grondstoffen

0,3

0,2

Reis- en verblijfkosten

8,6

2,7

Uitbesteed werk

15,3

14,3

Beurzen

1,3

1,3

Huur, onderhoud apparatuur, etc.

4,1

3,3

Totaal overige lasten

43,5

35,1

Financiële baten en lasten

6

Financiële baten en lasten (M€) enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

6.1

Rentebaten

0,6

0,2

6.2

Rentelasten

-0,4

-0,5

Totaal financiële baten en lasten

0,2

-0,3

Resultaat deelnemingen

8

Resultaat deelnemingen (M€) enkelvoudig

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Universiteit Twente Holding B.V.

8,6

-0,6

Totaal resultaat deelnemingen

8,6

-0,6