Organisatiestructuur

Organogrammen

Groep structuur: Aangesloten eenheden

Interne structuur

Faculteiten

Het onderwijs en onderzoek van de UT vindt plaats in de vijf faculteiten:

 • Behavioural, Management and Social Sciences (BMS): brengt de mens én de mogelijkheden van technologie samen in innovaties die waarde toevoegen en helpen zowel de mens als de technologie betere versies van zichzelf te worden.

 • Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS): combineert de nieuwste kennis en inzichten met sterk persoonlijke competenties om echte oplossingen voor mens en maatschappij te creëren.

 • Engineering Technology (ET): genereert fundamentele kennis in engineering technology om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door het volledig potentieel ervan toe te passen op complexe problemen en door het opleiden van ingenieurs en wetenschappers van de toekomst.

 • Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC): ITC behoort tot de top tien van instituten ter wereld voor wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van aardobservatie en geo-informatie. De nadruk ligt op toepassingen in ontwikkelingslanden.

 • Science & Technology (S&T): verricht baanbrekend onderzoek op gebieden als nanotechnologie, duurzame energie en biomedische technologie. Samen met studenten worden nieuwe bedrijven opgericht.

Instituten

In de onderzoeksinstituten koppelt de UT technologie (hightech) aan menselijke gedrag en maatschappelijke relevantie (human touch).

 • Het Digital Society Institute (DSI) verricht wetenschappelijk onderzoek naar technologie die essentieel is voor digitalisering, naar methodes en technieken voor het integreren van digitale technologie in onze omgeving en naar hoe we tot intelligente, goed geïnformeerde beslissingen kunnen komen. Het onderzoek en de technologie zijn gericht op industriële en maatschappelijke uitdagingen.

 • Het MESA+ Institute (MESA+) is een onderzoeksinstituut op het gebied van nanostructuren, nanomaterialen, nanosystemen en nano-apparaten. Met een cross-disciplinaire aanpak en profiterend van het NanoLab doen meer dan 500 onderzoekers kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Toepassingsdomeinen zijn onder andere gezondheid, ICT en duurzaamheid.

 • Het TechMed Centre (TechMed) is een innovatiehub in het healthtech-domein met state-of-the-art infrastructuur, variërend van onderzoekslaboratoria, preklinische testbeds en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen tot aan het daadwerkelijke gezondheidszorgsysteem. Het TechMed Centre verbetert de gezondheidszorg door research en development, onderwijs en samenwerking in een wereldwijd netwerk.

Overlegstructuren

Binnen onze instelling bestaan verschillende gremia, ieder met een eigen focus.

 • Het Strategisch Beraad (SB) wordt gevormd door CvB, secretaris van de universiteit, decanen van de faculteiten, wetenschappelijk directeuren van onderzoeksinstituten en de Chief Development Officer. Het CvB bepaalt het strategische beleid in nauw overleg met het SB.

 • Het CvB-Decanenoverleg (CvB-D) bestaat uit de decanen en het CvB. Hier vindt afstemming, coördinatie en voorbereiding van het universitair beleid plaats.

Vier commissies voorzien het CvB van advies:

 1. Universitaire Commissie Onderwijs (UCOW): rector (voorzitter), portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten en twee studentleden.

 2. Universitaire Commissie Onderzoek (UCOZ): rector (voorzitter), portefeuillehouders onderzoek van de faculteiten en de wetenschappelijk directeuren van de instituten.

 3. Universitaire Commissie Bedrijfsvoering (UCB): vicevoorzitter CvB (voorzitter), secretaris van de universiteit en de portefeuillehouders bedrijfsvoering en dienstdirecteuren.

 4. Universitaire Commissie Innovatie (UCI): Chief Development Officer (voorzitter), zakelijk directeuren van onderzoeksinstituten, voorzitter CvB, hoofd SBD impact development, hoofd S&P Research & Knowlegde Transfer en twee afgevaardigden vanuit de faculteiten ITC en BMS.

Zes platforms geven gevraagd en ongevraagd advies aan de UCOW op het gebied van onderwijs en onderwijsorganisatie:

 • Platform Facultaire Onderwijs Contactpersonen

 • Platform International Affairs

 • Platform Kwaliteitszorg

 • Platform Onderwijsvernieuwingen

 • Platform Studiebegeleiding

 • Platform Wet- en Regelgeving