Colofon

TELEFOON
+31 (0) 53 48 99 111

E-MAIL
info@utwente.nl

POSTADRES
Postbus 217
7500 AE Enschede

WEBSITE
www.utwente.nl

FOTO VOORPAGINA
Jaya Baloo ontvangt een eredoctoraat uit handen van Willem Jonker. 

EINDREDACTIE
Inge Broekman (Strategy & Policy)
Chris Tuinbeek (Finance)

DOCUMENTNAAM
Jaarverslag Universiteit Twente 2022

DISCLAIMER
De accountantsverklaring is afgegeven op de Nederlandstalige versie van het jaarverslag, derhalve is de Nederlandstalige versie leidend.

COPYRIGHT
© Universiteit Twente, Nederland.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Universiteit Twente.