Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2022

In overeenstemming met artikel RJ 265.101 wordt op deze pagina het geconsolideerd overzicht totaalresultaat weergegeven.

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat (M€)

2022

2021

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon

-11,4

-0,4

Herwaardering materiële vaste activa

0,0

0,0

Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen

0,0

0,0

0,0

0,0

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal van de rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen van de rechtspersoon

0,0

0,0

Totaalresultaat van de rechtspersoon

-11,4

-0,4

De volgende toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de geconsolideerde jaarrekening 2022: