Toelichting op de enkelvoudige Balans per 31 december 2022

Activa

Materiële vaste activa

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.5

1.1.2.6

Materiële vaste activa (M€)
enkelvoudig

Gebouwen en grond

Terreinen

Inventaris en apparatuur

In uitvoering en vooruit betaald

Niet aan het proces dienstbare mva

Totaal

Aanschafprijs 1-1-2022 *)

a

484,6

44,3

53,1

18,3

13,0

613,3

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 1-1-2022 *)

b

-309,3

-16,0

-21,5

0,0

-9,8

-356,6

Boekwaarde 1-1-2022 *)

c=a+b

175,3

28,3

31,6

18,3

3,2

256,7

Investeringen 2022

d

7,6

1,6

6,7

35,7

51,6

Activering werk in uitvoering 2022

e

2,4

1,8

-4,2

0,0

Aanschafwaarde desinvesteringen 2022

f

0,0

-2,3

-2,3

Afschrijvingen 2022

g

-15,1

-1,6

-5,9

-0,3

-22,9

Afschrijvingen desinvesteringen 2022

h

0,0

1,9

1,9

Aanschafprijs en terugname waardevermindering 31-12-2022

i=a+d+e+f

494,6

47,7

57,5

49,8

13,0

662,6

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 31-12-2022

j=b+g+h

-324,4

-17,6

-25,5

0,0

-10,1

-377,7

Boekwaarde 31-12-2022

k=i+j

170,2

30,1

32,0

49,8

2,9

284,9

Afschrijvingspercentages (in %)

0 - 12,5

3,3 - 10

6,7 - 50

0,0

0 - 12,5

Gestelde zekerheden

Aan de Staat der Nederlanden is de volgende zekerheid verstrekt: per 1 januari 2010 het recht van 1e hypotheek op een deel van het onroerend goed ter zekerheid van de opgenomen leningen, tot maximaal het bedrag van de openstaande schuld.

WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen (M€)
enkelvoudig

2022

WOZ-waarde gebouwen en terreinen

225,7

Verzekerde waarde gebouwen

816,0

Bovenstaande WOZ-waardes hebben 1 januari 2021 als peildatum en zijn van toepassing op het belastingjaar 2022. De verzekerde waarde van de gebouwen is de geïndexeerde waarde op de polis per 1 juli 2022.

Financiële vaste activa

1.1.3

Financiële vaste activa (M€) enkelvoudig

Boek- waarde
01-01-2022

Investe-ringen en verstrekte leningen

Desinves- teringen en aflos- singen

Resultaat 2022 *)

Mutatie Reclassi-ficatie

Boek- waarde
31-12-2022

Universiteit Twente Holding

13,7

8,6

22,3

1.1.3.1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

13,7

0,0

0,0

8,6

0,0

22,3

OostNL

1,4

1,4

52° North

0,0

0,0

1.1.3.2

Overige deelnemingen

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

Universiteit Twente Holding B.V.

4,8

-0,5

4,3

De Hogekamp B.V.

3,1

-0,1

3,0

ICSC/U Park hotel

0,9

0,9

United Twente Innovations B.V.

0,5

0,5

Reclassificatie 1)

-0,7

0,6

-0,1

1.1.3.3

Vorderingen op groepsmaatschappijen

8,6

0,0

-0,6

0,0

0,6

8,6

Vorderingen op OCW

0,4

-0,4

0,0

Reclassificatie 1)

-0,4

0,4

0,0

1.1.3.5

Vorderingen op OCW

0,0

0,0

-0,4

0,0

0,4

0,0

PC-leningen

0,1

0,1

Noodfonds

0,1

0,1

Studiereis commissie

0,0

0,0

Reclassificatie

-0,2

-0,2

1.1.3.8

Overige vorderingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal financiële vaste activa

23,7

0,0

-1,0

8,6

1,0

32,3

1) De reclassificatie betreft het herrubriceren van de overige vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar naar de vlottende activa.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

In 2020 is een nieuwe leningsovereenkomst tussen de universiteit en Universiteit Twente Holding B.V. afgesloten met een maximaal te lenen bedrag van € 6,5 miljoen en een looptijd van 20 jaar. Na afloop van de overeenkomst vindt volledige aflossing van de hoofdsom ineens plaats. Jaarlijks dient over het onafgeloste deel van de lening een rente van 1,5% betaald te worden. De totaal uitstaande lening bij Universiteit Twente Holding B.V. bedraagt per eind 2022 € 4,3 miljoen. Begin 2022 heeft terugbetaling plaats gevonden van de eind 2021 tijdelijk opgenomen € 0,5 miljoen. 

Met De Hogekamp B.V. is in 2020 een leningsovereenkomst afgesloten voor een hoofdsom van € 3,25 miljoen met een looptijd van 40 jaar en jaarlijkse aflossing. De eerste aflossing heeft op 31 december 2020 plaatsgevonden. Vervroegde volledige aflossing is boetevrij toegestaan, evenals extra aflossingen met een minimum van € 50 duizend. De Hogekamp B.V. dient over de hoofdsom of het onafgeloste deel daarvan jaarlijks een rente van 2% te vergoeden. De totaal openstaande lening per eind 2022 is gedaald tot € 3,0 miljoen waarvan € 0,1 miljoen een kortlopend karakter heeft.

Met het Congres- en Studiecentrum Twente B.V. is ten behoeve van het U-Park hotel een leningsovereenkomst voor een bedrag van maximaal € 1 miljoen afgesloten, welke uiterlijk 31 december 2022 opvraagbaar was. In 2022 is geen extra bedrag uit de leningsovereenkomst opgevraagd, waarmee het uitstaande bedrag per eind 2022 op € 0,9 miljoen blijft staan. Aflossing van de lening zal plaats vinden in vijftien gelijke termijnen, voor het eerst op 1 januari 2023. Een bedrag van € 0,1 miljoen heeft derhalve per eind 2022 een kortlopend karakter. Over het bedrag van de geldlening of het onafgeloste gedeelte daarvan dient een rente van 2% per jaar betaald te worden.

Voor de support van het TOP-programma is eind 2020 een overeenkomst voor een rekening courant tussen de universiteit en United Twente Innovations B.V. ter hoogte van € 535 duizend aangegaan. Beide partijen hebben een derde partij bereid gevonden de financiering van het TOP-programma over te nemen. Indien deze derde partij een TOP-krediet herfinanciert of wanneer United Twente Innovations B.V. een rechtstreekse betaling uit hoofde van een TOP-krediet ontvangt, zal dit bedrag aan de universiteit worden overgemaakt. De overeenkomst tussen de universiteit en United Twente Innovations B.V. is voor onbepaalde tijd aangegaan en over een openstaande vordering wordt geen rente in rekening gebracht. In het jaar 2022 heeft deze lening geen mutatie ondergaan.

Vlottende activa

Voorraden

1.2.1

Voorraden (M€)
enkelvoudig

31-12-2022

31-12-2021

1.2.1.2

Gebruiksgoederen

0,4

0,4

De gehanteerde kostprijsmethode voor de voorraadwaardering betreft FIFO (first in, first out).

Kortlopende vorderingen

1.2.2

Kortlopende vorderingen (M€)
enkelvoudig

31-12-2022

31-12-2021

1.2.2.1

Debiteuren

23,5

17,1

1.2.2.2

Vordering op OCW

0,0

0,4

1.2.2.4

Vorderingen op groepsmaatschappijen

1,7

2,4

1.2.2.7

Vorderingen op studenten/deelnemers/cursisten

0,1

0,1

1.2.2.8

Overige overheden

2,4

2,5

1.2.2.9

Waardering onderhanden projecten

24,2

16,0

Lasten Werk voor derden

96,7

76,1

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen

-72,5

-60,1

1.2.2.10

Overige vorderingen:

0,5

0,2

Kortlopende vorderingen financiële vaste activa

0,2

0,2

Overige vorderingen

0,3

0,0

1.2.2.11

Belastingen

0,4

0,6

1.2.2.12

Vooruitbetaalde bedragen

6,1

6,3

1.2.2.15

Overlopende activa overige:

Nog te ontvangen bedragen

2,0

2,4

Subtotaal kortlopende vorderingen

60,9

48,0

1.2.2.16

Voorziening wegens oninbaarheid

-0,5

-0,2

Totaal kortlopende vorderingen

60,4

47,8

In bovenstaand overzicht van vorderingen zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Het verloop van de voorzieningen wegens oninbaarheid is als volgt:

1.2.2.16

Voorziening wegens oninbaarheid (M€) enkelvoudig

2022

2021

Saldo per 1 januari

-0,2

-0,1

Onttrekking

0,0

0,1

Vrijval

0,2

0,0

Dotatie

-0,5

-0,2

Stand per 31 december

-0,5

-0,2

Liquide middelen

1.2.4

Liquide middelen (M€) enkelvoudig

31-12-2022

31-12-2021

1.2.4.1

Kasmiddelen

0,1

0,0

1.2.4.2

Tegoeden op bankrekeningen

6,4

2,3

1.2.4.3

Rekening courant tegoed Schatkistbankieren

86,3

119,8

Totaal liquide middelen

92,8

122,1

Onder de liquide middelen zijn onder meer deposito’s opgenomen die direct opvraagbaar zijn. Het volledige bedrag aan liquide middelen staat ter vrije beschikking aan de universiteit.

Passiva

Eigen vermogen

2.1

Eigen vermogen (M€)
enkelvoudig

Stand per 1-1-2022

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31-12-2022

2.1.1.1

Algemene reserve

162,5

-20,0

142,5

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat):

Universiteit Twente Holding B.V.

13,7

8,6

22,3

Totaal Eigen Vermogen

176,2

-11,4

0,0

164,8

Ingevolge artikel 2.9 lid 4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is het negatieve resultaat over het boekjaar 2022 van € 11,4 miljoen onttrokken aan de reserves.

Het verschil in Eigen Vermogen per balansdatum tussen de geconsolideerde en enkelvoudige cijfers wordt veroorzaakt door het Minderheidsbelang derden, welke voort komt uit de cijfers van de Universiteit Twente Holding B.V..

2.1

Eigen vermogen (M€)
enkelvoudig

Stand per 1-1-2021

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31-12-2021

2.1.1.1

Algemene reserve

162,9

0,2

-0,6

162,5

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat):

Universiteit Twente Holding B.V.

13,7

-0,6

0,6

13,7

Totaal Eigen Vermogen

176,6

-0,4

0,0

176,2

Bestemmingsreserve (privaat)

De per 31 december 2022 gevormde bestemmingsreserve voor de gelieerde onderneming Universiteit Twente Holding B.V. (v/h Holding Technopolis Twente B.V.) geeft de vermogenspositie van deze onderneming weer en is bestemd voor het opvangen van mogelijke toekomstige tekorten van de onderneming.

Voorzieningen

2.2

2.2.1

2.2.4

Voorzieningen (M€)
enkelvoudig

Personele voorzieningen

Overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

Stand per 1-1-2022

10,8

0,2

11,0

Dotaties

3,2

0,0

3,2

Onttrekkingen

-1,7

0,0

-1,7

Vrijval

-2,4

-0,2

-2,6

Stand per 31-12-2022

9,9

0,0

9,9

Onderverdeling saldo 31-12-2022:

< 1 jaar

3,1

0,0

3,1

1-5 jaar

4,6

0,0

4,6

> 5 jaar

2,2

0,0

2,2

Totaal

9,9

0,0

9,9

2.2

Voorzieningen (M€) - specificatie enkelvoudig

Stand per 1-1-2022

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31-12-2022

2.2.1

Personele voorzieningen

ERD-WGA

2,7

0,9

0,3

0,7

2,6

WW en BW-WW

1,4

0,9

0,3

0,8

1,2

Transitievergoeding

2,4

1,2

0,7

0,3

2,6

Sabbatical Leave

0,1

0,1

0,2

UT-jubilea

3,6

0,3

0,5

2,8

BWNU AOW gat

0,1

0,1

0,0

Reorganisatie

0,5

0,1

0,1

0,5

Subtotaal personele voorzieningen

10,8

3,2

1,7

2,4

9,9

2.2.4

Overige voorzieningen

EU

0,2

0,2

0,0

Subtotaal overige voorzieningen

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0

Totaal voorzieningen

11,0

3,2

1,7

2,6

9,9

Langlopende schulden

2.3

2.3.5

2.3.7

Langlopende schulden (M€)
enkelvoudig

Ministerie van Financiën

Overig

Totaal

Nominale waarde aangegane leningen 1-1-2022

150,0

1,9

151,9

Cumulatieve aflossingen 1-1-2022

-52,7

0,0

-52,7

Stand per 1-1-2022

97,3

1,9

99,2

Aangegane leningen

0,0

0,0

0,0

Aflossingen

-5,3

0,0

-5,3

Stand per 31-12-2022

92,0

1,9

93,9

Kortlopend deel langlopende schulden 31-12-2022

5,3

0,1

5,4

Stand langlopende schulden per 31-12-2022

86,7

1,8

88,5

Onderverdeling stand per 31-12-2022:

Looptijd 1-5 jaar

21,2

0,5

21,7

Looptijd > 5 jaar

65,5

1,3

66,8

Het kortlopende deel (< 1 jaar) is opgenomen bij de Kortlopende Schulden.

Onderstaande tabel geeft een weergave van de aangegane leningen, jaarlijkse aflossingen en te betalen rente:

Lening enkelvoudig

Nominale waarde

Einddatum

Aflossing per jaar

Rente

Rentevast t/m jaar

Ministerie van Financiën lening 1

€ 90,0 miljoen

3-1-2039

€ 3,2 miljoen

0,71%

2025

Ministerie van Financiën lening 2

€ 25,0 miljoen

3-1-2039

€ 0,9 miljoen

0,10%

2039

Ministerie van Financiën lening 3

€ 35,0 miljoen

2-1-2041

€ 1,2 miljoen

0,10%

2041

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

€ 1,9 miljoen

31-12-2038

€ 0,1 miljoen

0,00%

n.v.t.

Onder post 2.3.7 ‘Overig’ wordt een overeenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verantwoord inzake een opgenomen Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten (TOF-krediet). De universiteit heeft deze overeenkomst in 2016 met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afgesloten. De lening wordt aangewend om investeringen in het NanoLab mee te financieren. Per eind 2022 was een bedrag van € 1,9 miljoen ontvangen. Dit bedrag wordt met ingang van boekjaar 2023 in 15 jaarlijkse termijnen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terug betaald.

Gestelde zekerheden

Aan de Staat der Nederlanden is de volgende zekerheid verstrekt: per 1 januari 2010 het recht van 1e hypotheek op een deel van het onroerend goed ter zekerheid van de opgenomen leningen, tot maximaal het bedrag van de openstaande schuld.

Kortlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden (M€)
enkelvoudig

31-12-2022

31-12-2021

2.4.1

Schulden aan groepsmaatschappijen

0,1

4,8

2.4.2

Schulden aan andere deelnemingen

0,0

0,0

2.4.5

Schulden aan Ministerie van Financiën 1)

5,3

5,3

2.4.7

Vooruitgefactureerde termijn projecten

63,5

49,5

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen

163,0

145,0

Lasten Werk voor derden

-99,5

-95,5

2.4.8

Crediteuren

13,4

14,1

2.4.9

Belastingen en premies sociale verzekeringen

15,3

16,1

Loonheffing

10,5

10,1

Omzetbelasting

1,6

2,5

Premies sociale verzekeringen

3,3

3,4

Overige belastingen

-0,1

0,1

2.4.10

Schulden ter zake pensioenen

4,1

3,8

2.4.11

Schulden ter zake van werk voor derden

0,3

4,4

2.4.12

Overige kortlopende schulden

6,9

7,6

2.4.13

Vooruit ontvangen collegegelden

19,0

13,4

2.4.14

Vooruit ontvangen subsidies OCW

0,0

0,2

2.4.16

Vooruit ontvangen bedragen

44,1

22,1

2.4.17

Vakantiedagen/-geld

28,2

23,7

2.4.19

Overlopende passiva

7,4

4,7

Totaal kortlopende schulden

207,6

169,7

1) Bij Schulden aan Ministerie van Financiën is het kortlopende deel (< 1 jaar) opgenomen van de langlopende schuld.

In bovenstaand overzicht van kortlopende schulden zijn geen posten opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Niet in de enkelvoudige balans opgenomen activa en verplichtingen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.