Continuïteits­paragraaf

In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de resultaten van het financiële beleid voor het verslagjaar 2022 en het voorgenomen financiële beleid voor de jaren 2023-2027. De continuïteitsparagraaf bestaat uit deel A en deel B. 

In deel A wordt stilgestaan bij het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie, inclusief de voorgeschreven cijfermatige tabellen met betrekking tot de ontwikkeling van studentenaantallen, personele bezetting, exploitatieresultaten en balansposten. Met het bestaand beleid, dat de rijksbijdrage budgetten voor 2023 in het Spring Memorandum gegarandeerd zijn, biedt het CvB een stabiel financieel kader aan de faculteiten en ondersteunende diensten. De collegegeldopbrengsten worden in de begroting verdeeld op basis van de meest actuele instroomgegevens.

In deel B van de continuïteitsparagraaf wordt aandacht geschonken aan de risico’s en onzekerheden van de UT en op welke wijze zij passende maatregelen treft om deze risico’s en onzekerheden te beheersen/mitigeren. In het licht daarvan wordt in deel B ook beschreven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert.