Beleidsuitgangspunten

Onderwijs

De uitdagingen waar de wereld voor staat zijn complex en hebben verregaande consequenties. Meer dan voorheen ligt de oplossing niet slechts in één kennisdomein. De uitdagingen vragen om multidisciplinaire samenwerkingen. Daar worden onze studenten op voorbereid door een breed onderwijsaanbod met bachelor- en master programma’s waarin bèta en gamma samenkomen. Onderwijs en de maatschappij komen onder andere samen in zogenaamde challenges: uitdagingen uit de samenleving waar studenten werken aan oplossingen (zie: Challenge Based Learning). Het werkveld reikt van basis- en middelbaar onderwijs tot het verzorgen van specialistische opleidingen voor professionals. Groei in onderwijs is van belang om bij te dragen aan de vraag naar hoger opgeleid (technisch) personeel ten behoeve van de grote maatschappelijke transities en hiermee onze positie (inter-) nationaal te versterken.

Het bachelor onderwijs is georganiseerd volgens de lijnen van het door de UT ontworpen Twents Onderwijs Model (TOM). De programma’s bestaan uit thematische modules die projectmatig zijn ingericht. De ervaring uit de eerste jaren heeft geleid tot aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke model: zo is er nu meer flexibiliteit. Studenten ontwikkelen zich breder dan alleen binnen hun eigen discipline, waarbij zij worden ondersteund om hun eigen leerproces vorm te geven. Zij worden opgeleid in drie rollen: als onderzoeker, ontwerper en organisator. In de bachelor programma’s is er ruimte om te verdiepen in disciplines en vaardigheden buiten de eigen opleiding. Het master onderwijs richt zich op de integratie van onderwijs en onderzoek, daarmee onze positie als onderzoeksuniversiteit versterkend. We leiden studenten op met brede vaardigheden en competenties, waarbij multi- en interdisciplinariteit centraal staan.

In 2022 ontstond de behoefte om verschillende dossiers op en rond onderwijs integraal te beschouwen. Het gaat hier bijvoorbeeld om dossiers rondom digitalisering, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), of in het Engels: Lifelong Learning), vastgoed en een concept mastervisie. Na levendige discussies met verschillende stakeholders ligt een concept nu voor ter besluitvorming. In 2023 richten we ons op het afronden en integreren van alle lopende aan onderwijs gerelateerde initiatieven onder de paraplu van de dan vigerende onderwijsvisie.

Blijven pionieren in onderwijs en het verbinden van onderwijs, onderzoek, innovatie en maatschappelijke vraagstukken vinden we belangrijk. Als medeoprichter van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) bouwen we daarom sinds 2019 aan een Europese Universiteit: ECIU University. Samen met 13 consortiumpartners experimenteren we met nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek. We geven gezamenlijk vorm aan CBL, micro-credentials en LLO om zo gepersonaliseerde en flexibele onderwijspaden mogelijk te maken. Maatschappelijke challenges staan centraal in onderwijs, onderzoek en innovatie en helpen bij het versterken van het regionale ecosysteem, het verduurzamen van de Europese samenwerking en vergroten van onze maatschappelijke impact. Het jaar 2022 markeert het eind van de eerste fase van ECIU University en begin van de volgende fase. 

Onderzoek

Het onderzoek aan de UT wordt gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De daaruit voortvloeiende fundamentele en toegepaste kennis en technieken worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen en ontwikkeling.

De maatschappelijke domeinen waar de UT zich op richt zijn:

 1. Healthy living & better healthcare;

 2. Connected communities;

 3. Sustainable environment.

Fundamentele kennis- en sleuteltechnologieën (KET’s of Key Enabling Technologies) vertalen we in samenwerking met onze stakeholders naar meer toegepaste technologieën en kennis. Dit doen we binnen zogenaamde profilerende thema’s:

 1. Shaping our world with smart materials;

 2. Improving health care by personalised technologies;

 3. Engineering for a resilient world;

 4. Engineering our digital society;

 5. Creating intelligent manufacturing systems.

Citizen science versterkt het challenge-based karakter in het onderzoeksprofiel en -portfolio. Studenten en onderzoekers werken samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan oplossingen voor concrete vraagstukken en verkleinen zo de kloof tussen innovatie en toepassing, en tussen universiteit en maatschappij. Door deze samenwerking kunnen we tot nieuwe inzichten komen en wordt wetenschappelijk onderzoek toegankelijker voor de maatschappij.

Valorisatie

Het proces van waardecreatie uit kennis, door deze ten goede te laten komen aan de economie en maatschappij, wordt aangeduid als valorisatie. Als ondernemende universiteit kent de UT een lange valorisatie traditie. We moedigen studenten en onderzoekers aan om ondernemend en creatief te zijn, lef te tonen en buiten de gebaande paden te treden. Zij worden ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe start-ups en scale-ups via begeleiding, programma’s, faciliteiten en een breed netwerk waarmee zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld groeikapitaal en internationale markten. Dit wordt georganiseerd door Novel-T en door Universiteit Twente Holding b.v. (100% dochter van de universiteit, UTH), maar ook door specifieke initiatieven als het Fraunhofer Project Centre en via samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen.

Daarnaast realiseren we maatschappelijke impact met andere activiteiten zoals de werkzaamheden op het gebied van outreach, het delen van kennis in de onderwijsketen. Dit is onder andere belegd bij Pre-U Junior (basisonderwijs), Pre-U (middelbaar onderwijs), Summer school CuriousU (cursussen voor een breed publiek), Pro-U (inzet voor docentprofessionalisering) en de lerarenopleiding ELAN. In het DesignLab werken studenten en onderzoekers samen met bedrijven en overheden aan actuele maatschappelijke designuitdagingen. Maar ook stimuleren we UT-ers actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Door dergelijke activiteiten maken we wetenschappelijke kennis, inzichten en resultaten beschikbaar voor de maatschappij.

Professionalisering bedrijfsvoering

Onze missie en visie kunnen we alleen realiseren door onze bedrijfsvoering continu te optimaliseren en professionaliseren. Transparantie en accountability staan hoog op de agenda, onder andere door gestructureerde en goed beschikbare data, een goed werkende medezeggenschapsorganisatie en zorgvuldige belangen- en bezwarencommissies zoals de geschillencommissie, klachtencommissie, Commissie Wetenschappelijke Integriteit, vertrouwenspersoon en ombudsfunctionaris. Daarnaast blijven we werken aan verdere digitalisering en automatisering. Dit moet de UT helpen om (administratieve) tijd vrij te maken voor activiteiten die er toe doen: onderwijs, onderzoek en innovatie.

Het is essentieel om een veilige onderwijs-, onderzoek-, leef- en werkomgeving te bieden. Daarom is in 2022 een brede visie op integrale veiligheid vastgesteld en besloten prioriteit te geven aan kennisveiligheid, sociale veiligheid en cyber security. Door de hele organisatie wordt hier hard aan gewerkt. Van het Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)-team, integrale veiligheidsmedewerkers en student ondersteuning op centraal niveau tot veiligheid, gezondheid en milieucoördinatoren en studieadviseurs in de faculteiten. Daarnaast speelt duurzaamheid in brede zin een belangrijke rol. Er is aandacht voor in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In 2023 wordt de doorontwikkeling van het thema duurzaamheid een prioriteit.

Kwaliteitszorg

In 2022 is voor het eerst een UT opleiding volgens de European Approach door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) goedgekeurd. Het betreft de joint degree Master of Science in Cartography die we samen met de technische universiteiten van Dresden, München en Wenen verzorgen. Daarnaast is de bacheloropleiding Creative Technology die we met de VU hebben opgezet, geaccrediteerd door de NVAO.

Positieve beoordelingen ten aanzien van de bestendiging van accreditatie zijn gegeven aan de opleidingen Risicomanagement, Electrical Engineering en Industrial Engineering Management. Voor de opleidingen Educational Science & Technology, Embedded Systems, Spatial Engineering (inclusief bijzonder kenmerk internationalisering) en Sustainable Energy Technology bereidden we een visitatie voor. Visitatietrajecten zijn opgestart voor Philosophy of Science, Technology & Society, Management, Society and Technology (incl. Joint Degree met de WUR) en Business Information Technology. In 2022 hebben de Health opleidingen een midterm evaluatie doorlopen. Het oordeel van de commissie draagt bij aan de doorontwikkeling van de opleidingen.

Naast kwaliteitszorg in de opleidingen zijn vervolgstappen gezet in het voorbereidend jaar dat we aanbieden met onze partner Navitas (Twente Pathway College). In 2022 is het Kwaliteitskader Voorbereidend Jaar, mede opgesteld door de UT, vastgesteld. Het reguleert o.a. landelijke toelatingscriteria en de samenwerking met externe partijen en agenten. In navolging daarvan hebben we de toegangseisen voor het voorbereidend jaar aangescherpt om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarnaast heeft een externe consultant een evaluatie uitgevoerd op basis waarvan we met Navitas wijzingen aanbrengen in het curriculum om te zorgen voor een betere aansluiting op de UT leeromgeving. Zo is het lesplan Academic Language Skills aangepast en is ons UT Language Centre (UTLC) hierbij aangesloten t.b.v. de Engelse taalvaardigheid van de studenten.

Als onderdeel van een OCW experiment kunnen studenten tijdens hun master de tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen als ze met succes deelnemen aan de Educatieve Module van 30 studiepunten. Het certificaat in combinatie met de reeds behaalde bachelor maakt de student bevoegd om onderwijs te geven in het met de bachelor verwante schoolvak in het VMBO-T en de eerste drie leerjaren van HAVO en VWO. In het studiejaar 2021-2022 namen 3 studenten deel aan de Educatieve Module. Dezelfde (beperkte) bevoegdheid kan ook behaald worden via de minor Leren Lesgeven. In 2021-2022 stonden 57 studenten hiervoor ingeschreven. Dit hoge aantal verklaart mogelijk het relatief lage aantal studenten in de Educatieve Module.

Op onderzoeksgebied is het landelijke Strategy Evaluation Protocol voor onderzoeksbeoordelingen vertaald naar de UT context. De strategievorming en de monitoring en evaluatie ervan op het facultaire niveau is versterkt in een kwaliteitszorgcyclus onderzoek. Hierbij zoeken we nog naar de ideale combinatie van kwalitatieve/narratieve informatie en kwantitatieve informatie en indicatoren. In 2022 tekende de UT, net als de andere Nederlandse universiteiten, het Europese protocol voor vernieuwing van onderzoeksbeoordelingen (Agreement on reforming research assessment). Deze overeenkomst, opgesteld door de Europese Commissie, European University Association (EUA) en Science Europe, richt zich op het implementeren van een beter, effectiever, efficiënter en inclusiever onderzoekssysteem. Met de overeenkomst worden de doelstellingen van het landelijk programma Erkennen & Waarderen internationaal verankerd.

In 2022 werden beoordelingen van de faculteit S&T en de discipline Elektrotechniek voorbereid. In 2022 verschenen vier visitatierapporten:

 1. Het onderzoek van BMS kenmerkt zich door focus op sociale relevantie, impact en maatschappelijke betrokkenheid. De commissie adviseert voldoende aandacht voor fundamenteel onderzoek te behouden en daarin internationaal te versterken. Lees het volledige rapport.

 2. Voor computer science (faculteit EEMCS) concludeert de commissie dat hoge onderzoekskwaliteit aanwezig is in delen van het onderzoek. De tweede en de derde geldstroom en het aantal promoties waren echter laag in de beoordeelde periode. De commissie adviseert de faculteit dan ook om in te zetten op een verhoging van de externe middelen, verhoging van het aantal promoties en de verbetering van de genderbalans.

 3. De commissie die wiskunde bezocht (faculteit EEMCS), waardeert de gezonde mix tussen fundamenteel en multidisciplinair applicatiegericht onderzoek en de moderne wisselwerking tussen wiskunde, toepassingen en maatschappij. De onderzoekskwaliteit is zeer goed beoordeeld. Ook over de toekomstplannen is de commissie lovend. Lees het volledige rapport Research review Mathematics.

 4. De commissie is positief over de internationaal leidende rol van de faculteit ITC op het gebied van remote sensing en spatial analysis. De toenemende nadruk op onderzoek (naast onderwijs) wordt geprezen, net als de inzet voor maatschappelijke en wetenschappelijk relevante onderwerpen. Adviezen zijn een heldere visie en strategie te ontwikkelen, te werken aan lange-termijn programma’s en globale uitdagingen (in plaats van aan korte-termijn projecten en lokale problemen) en inzet ten behoeve van het verkorten van de promotieduur. Lees het volledige rapport ITC - assessment report

In 2022 heeft de landelijke Sectorplancommissie Bèta & Techniek de UT bezocht. Het bezoek stond in het teken van de monitoring van de implementatie van de sectorplannen. Er is informatie uitgewisseld, de commissie heeft de nieuw aangestelde sectorplanstaf ontmoet en gaf waardevolle terugkoppeling. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de sectorplanmiddelen tot en met 2024 in lijn met de opgestelde plannen toe te kennen.


We streven ernaar impact te meten in alle dimensies. De traditionele rankings slagen hier beperkt in. Toch geven ze enige inzicht in onze positie ten opzichte van andere instellingen. QS en THE World University Ranking rangschikken universiteiten wereldwijd op basis van geselecteerde prestaties in onderwijs en onderzoek. De Leiden ranking is gebaseerd op de genormaliseerde citatie-impact van de UT-publicaties. Als toevoeging op de traditionele rankings, heeft de UT deelgenomen aan de THE-impact ranking voor Sustainable Development Goal 9 (‘’industry, innovation, and infrastructure‘’). De UT steeg naar de gedeelde eerste positie. Deze ranking is gebaseerd op patenten, spin-offs en onderzoeksinkomsten uit de industrie.