Kwaliteitsafspraken

Inleiding

De UT heeft daarbij gekozen voor een programmatische aanpak en plannen uitgewerkt binnen vijf instellingsbrede programma’s: Community building, Learning facilities, Teaching professionalisation, Global citizens en Talent development. Deze programma’s zijn gerelateerd aan de zes kwaliteitsthema’s, zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op basis van de Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs van de LSVb, ISO, VH en VSNU.

De kwaliteitsafspraken van de UT zijn in 2018 ontwikkeld en via een bottom-up werkwijze tot stand gekomen. Iedere faculteit heeft binnen de vijf UT programma’s plannen opgesteld waarin zij beschrijft hoe de studievoorschotmiddelen worden aangewend voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Zij hebben de plannen met financiële kadering in 2019 geconcretiseerd voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Bij deze concretiseringslag zijn tevens de lange termijn ambities en de bijbehorende financiële doorkijk voor de jaren 2022 tot en met 2024 opgegeven.

De plannen van de UT zijn in 2019 beoordeeld door een panel van experts dat benoemd is door de NVAO. De uitkomst van die beoordeling was positief waarmee de UT de studievoorschotmiddelen kreeg toegekend. Het panel constateerde onder andere dat plannen gedetailleerd uitgewerkt en goed navolgbaar zijn. Het panel was ook positief over de wijze waarop alle interne belanghebbenden op alle niveaus intensief en vanaf de eerste aanzet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de plannen. In het bijzonder had het panel waardering voor de inzet van de studenten hierbij. Verder sprak het panel uit vertrouwen te hebben in het bestuursmodel en de monitoringsinstrumenten en dat deze toereikend zijn om zicht te houden op de voortgang van de kwaliteitsafspraken en tijdig bij te kunnen sturen (Adviesrapport planbeoordeling kwaliteitsafspraken, 28 januari 2020 NVAO).

De studievoorschotmiddelen worden jaarlijks vastgesteld, gelijk met de vaststelling van de Rijksbijdrage. Faculteiten en diensten hebben in hun jaarcyclus hun plannen voor de besteding van WSV-middelen specifiek uitgewerkt, als onderdeel van hun jaarplan. In de reguliere P&C-cyclus worden deze jaarlijks vastgesteld. Studenten zijn nauw betrokken bij dit proces; vanuit zowel formele medezeggenschap en vanuit specifieke studentgeledingen die zijn ingesteld voor besteding studievoorschotmiddelen. De universiteitsraad heeft ingestemd met het plan voor instellingsbrede maatregelen en stelt deze eveneens in haar jaarlijkse P&C cyclus vast. Studenten zijn hier als lid van de universiteitsraad bij betrokken. Daarnaast worden de centrale maatregelen jaarlijks geëvalueerd in gesprek tussen de rector met een brede afvaardiging van studenten.

In 2022 heeft de UT een interne tussenevaluatie uitgevoerd (met data tot en met 2021) op zes vooraf vastgestelde indicatoren gericht op de impact van de kwaliteitsgelden. De indicatoren zijn centraal gedefinieerd en vertegenwoordigen studenttevredenheid (UT-scores gebaseerd op Nationale Studenten Enquête), UT-student-staf-ratio, % medewerkers met Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en het % studiesucces. Alle indicatoren laten een lichte toename in tevredenheid zien: NSE-scores laten zien dat studenten iets meer tevreden zijn over meer de studiefaciliteiten; het % medewerkers dat een BKO heeft afgerond is toegenomen; het bachelor succes is de laatste jaren stabiel; de student-staf ratio is afgenomen, wat een positief teken is omdat dit de studie-intensiteit ten goede komt. Hoewel de scores een positief verschil laten zien, zijn op basis van deze scores geen conclusies over de impact van WSV-middelen te trekken. De indicatoren zijn gedefinieerd op centraal UT-niveau in plaats van op planniveau en de universiteit heeft meer geïnvesteerd dan alleen het WSV-budget in aspecten van onderwijskwaliteit. Positieve scores kunnen dus niet alleen worden toegekend aan de investering van WSV-gelden.

In het najaar van 2022 heeft de NVAO een tussenbeoordeling uitgevoerd conform Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken hoger onderwijs (mei 2018). Deze was gericht op de verwezenlijking van het plan tot en met 2021. De NVAO heeft voor de beoordeling gebruik gemaakt van het jaarverslag 2021 en een reflectie van de medezeggenschap. De NVAO heeft geconcludeerd dat UT voldoende voortgang heeft geboekt met de verwezenlijking van haar voornemens, rekening houdend met de gepleegde inspanningen en de omgang met onvoorziene omstandigheden. Ook heeft zij vast kunnen stellen dat de medezeggenschap en andere relevante belanghebbenden zijn betrokken gedurende de uitvoering van het plan.

In 2022 vielen de studievoorschotmiddelen hoger uit dan in 2019 was gepland. De extra middelen zijn naar rato van het aantal studenten verdeeld over de faculteiten en diensten. De hogere allocatie is ten goede gekomen van de bestaande plannen. In de jaarlijkse cyclus hebben de faculteitsraden meegedacht en ingestemd met de uitgewerkte facultaire plannen. In 2022 heeft de UT ruim 7 miljoen euro aan studievoorschotmiddelen ontvangen. De middelen zijn intern verdeeld en door faculteiten en diensten besteed aan maatregelen ter versterking van het onderwijs. Hieronder is de verantwoording van de kwaliteitsafspraken in 2022 opgenomen. Per OCW thema is aangegeven in hoeverre maatregelen in relatie tot het UT-programma zijn gerealiseerd.

Onderwijsdifferentiatie (k€ 635) 

In 2022 zijn er op de UT veel inspanningen geleverd om de differentiatie in het onderwijs verder te verbeteren. De faculteit ET heeft in 2022 extra geïnvesteerd in studie gerelateerde workshops voor alle studenten en in extra tutoractiviteiten (avonden) die zijn georganiseerd door de studieverenigingen van de ET-opleidingen. Verder heeft ET haar aanbod voor onderwijsminoren uitgebreid om differentiatiemogelijkheden voor studenten uit te breiden (totaal k€ 19). De faculteit ET heeft aanvullend plannen gerealiseerd gericht op ondersteunen van internationale ervaringen van studenten. Zo is een cultural awareness workshop georganiseerd voor alle eerstejaars studenten om de international classroom te stimuleren en de samenwerking tussen nationale en internationale studenten te verbeteren (k€ 30). Bij de faculteit S&T is geïnvesteerd in versterken van onderwijsdifferentiatie door aanstellen van extra personeel voor versterken van activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkeling van soft skills bij studenten (totaal k€ 52). BMS heeft verschillende activiteiten gericht op versterken internationalisering bij studenten (totaal k€ 190). Bij de faculteit ITC zijn activiteiten gerealiseerd die loopbaanontwikkeling van studenten ondersteund (k€ 4). Er is geïnvesteerd in diverse stage- en loopbaanevenementen. Daarnaast heeft ITC-personeel ondersteund in verder ontwikkelen van inzichten over alle dimensies van leren (k€ 11). Vanuit de ondersteunende diensten biedt CES extra ondersteuning aan faculteiten bij verder profileren van internationale curricula en inclusieve omgeving (k€ 50) en bij bewerkstelligen van uitwisselingsprogramma's en internationale partnerschappen (k€ 100). Ook biedt CES carrière bevorderende ondersteuning aan studenten (k€ 90).

UT programme (in k€)

Ambition

Department

2019

2020

2021

2022

Global citizens

Support degree programmes regarding international curriculum and inclusive environment

Service dep.

150

150

150

150

Talent development

All students are stimulated and have the possibility to create their own learning experiences

Service dep.

22

22

183

90

Global citizens

Students are global citizens that are familiar with an international working environment

ET

90

30

Talent development

Strengthen a small-scale and interactive learning environment for a diverse community that helps students to develop their talents

ET

79,5

119

Global citizens

Enable students to function well in an international context; Strengthening and enriching curricula by including the values of global social responsibility

BMS

110

184

237

190

Talent development

Prepare students for future career and strengthen relation between education and professional field

BMS

125

150

Talent development

Further increase and align learning trajectories for soft (essential) skills

S&T

32

48

48

52

Global citizens

Achieve high standard in internationalisation in education; ATLAS Remain to be (of the most) internationally oriented programmes

ITC

2

2

31

Talent development

Offer effective student support regarding further professional and academic development; ATLAS Further support students' development of skills and expertise beyond semester goals

ITC

11

27

4

Teaching professionalisation

Further strengthen integration of natural and social science in more theoretical (course settings)

ITC

8

8

8

Global citizens

Development of international curriculum in our bachelor and master programmes

EEMCS

40

40

40

Total

364

590

1.043,5

635

Onderwijsfaciliteiten (k€ 1.444) 

De faculteit S&T heeft practica-faciliteiten verbeterd en uitgebreid (k€ 75) en projectruimtes en studieplekken verbeterd en uitgebreid (k€ 168). De faculteit S&T heeft ook extra docenten aangetrokken, waaronder docenten voor studenten met specifieke leerbehoeften en wat de onderwijsintensiteit bevorderd (k€ 121). Bij de faculteit ET is geïnvesteerd in faciliteiten die kleinschalig onderwijs mogelijk maken en interactiviteit stimuleren. Naast de jaarlijkse investeringen in extra docenten (2,5 fte assistent-professor), in leerruimten (ET-Homebase project) en e-learning specialisten, heeft ET in 2022 geïnvesteerd in extra monitoren voor enkele werkruimten voor studenten (totaal k€ 511). Ook heeft de faculteit ET per 2021 groepscoaches/studieadviseurs aangesteld om community te verstreken gericht p de ambitie dat alle studenten zich onderdeel voelen van ten minste één gemeenschap gevormd door medewerkers en medestudenten. Hiervoor richten coaches zich uitsluitend op groepsdynamiek en inclusie binnen (internationaal) groepswerk. Deze plannen zijn in 2022 voortgezet met kwaliteitsgelden (k€ 126). De faculteit EEMCS heeft geïnvesteerd in het gebruik van moderne hulpmiddelen om het leren van studenten te ondersteunen, studenten te helpen bij het ontwerpen van hun eigen leerervaring en de toegankelijkheid van docenten te vergroten. Specifiek is geïnvesteerd in ontwikkeling van micro-lectures (k€ 25) en in onderwijsondersteunende software, software voor roostering, voor cijferassistenten en voor kwaliteitsborging (k€ 100). De faculteit BMS heeft investering in het BMS-lab doorgezet dat technologiegerichte leerfaciliteiten biedt die nieuwe vormen van onderwijs en leren mogelijk maken (k€ 240). Aanvullend is geïnvesteerd in onderwijsfaciliteiten voor studenten (k€ 63). Ook is in online platform geïnvesteerd voor facilitering van medezeggen en zijn onvoorziene kosten gemaakt (totaal k€ 24). De faculteit ITC heeft geïnvesteerd in e-learning facilities om gebruik van meer flexibele leer- en toetsvormen te bevorderen (k€ 10). Wat betreft het verbeteren van onderwijsfaciliteiten, is het toepassen van het home base concept bij de opleidingen een belangrijk element. CES heeft het plan om het roosterteam uit te breiden geëffectueerd en voortgezet in 2022 (k€ 30). Vanuit CES zijn investeringen in onderwijsfaciliteiten (k€ 20) gedaan: digitale onderwijsinstrumenten (mogelijkheden Canvas uitbreiden) om de begeleiding van het leerproces van de studenten te verbeteren.

UT Programme (in k€)

Ambition

Department

2019

2020

2021

2022

Community building

Applying a home base concept in an efficient way to the degree programmes of the UT

Service dep.

30

Community building

Increase capacity of Scheduling Team to accommodate home base scheduling

Service dep.

30

Learning facilities

Increase the quality, quantity and usage of learning spaces for individual study and teamwork; Improve guidance of the students’ learning process by means of digital education tools; Explore how learning analytics can help students to improve their learning process; per 2022 also expend possibilities Canvas

Service dep.

172

192

387

20

Community building

All students feel part of at least one community formed by staff and fellow students; as of 2021 appointment of group coaches and additional study advisors

ET

50

126

Learning facilities

Create facilities that enable small-scale character of education and stimulate interaction; next to extra staff per 2022 also extra monitors

ET

39

67

192

511

Teaching professionalisation

Utilize modern technology oriented learning facilities that allow new types of teaching and learning (BMS-lab; group study areas)

BMS

162

162

162

240

Learning facilities

Online platform

BMS

18

Learning facilities

Well-equipped project rooms near the faculty and improve lab facilities; Support teachers in discovering and implementing tools and trends in E-learning

S&T

197

233

269

248

Community building

Realise a physical environment that promotes interaction between students from different programs

S&T

98

152

207

116

Learning facilities

Utilize e-learing to enhance learning and to make education and learning more efficient; Atlas Facilitate hands-on learning to develop hands-on skills

ITC (ATLAS)

23

15

15

10

Learning facilities

Utilize modern tools to support student learning, to help students in designing their own learning experience, and to increase accessibility of lecturers

EEMCS

140

140

140

125

Community building

Create labs where students can study close to EEMCS academic research groups

EEMCS

280

200

200

Total

1.111

1.161

1.652

1.444

Begeleiding van studenten (k€ 177) 

Om de begeleiding van studenten te verbeteren, zijn verschillende reeds lopende initiatieven voortgezet. Zo zet de faculteit ITC de eerdere activiteiten vanuit het initiatief Stimulating Teacher Evaluation and Professionalisation (STEP) door en heeft zij docenten aanvullend geschoold op het gebied professioneel mentorschap en coaching om studenten beter te ondersteunen (k€ 5). De faculteit EEMCS heeft de in 2021 gestarte aanvullende trainingen voor mentoren (in Academic Skills line) doorgezet en voorstellen van individuele docenten toegekend voor het ontwikkelen en testen van software voor academische vaardigheden. Er is een coördinator academische vaardigheden benoemd bij Electrical Engineering en docenten van Computer Science zijn aanvullend getraind (totaal k€ 82). De faculteit BMS heeft grote investeringen gedaan in projecten voor docentprofessionalisering die ook direct bijdragen aan innovatie van het onderwijs (zie Docentprofessionalisering). Projecten in dit kader dragen ook bij aan de versterken van begeleiding van studenten. CES heeft in het kader van het UT programma Talent development evenals het voorgaande jaar extra studentenpsychologen aangesteld en daarmee meer studenten ondersteund (k€ 90).  

UT Programme (in k€)

Ambition

Department

2019

2020

2021

2022

Talent development

All students are stimulated and have the possibility to create their own learning experiences;
employ supportive activities regarding coaching; expending capacity study psychologists; per 2022 especially expending support mental health

Service dep.

13

110

148

90

Talent development

Strengthen a small-scale and interactive learning environment
for a diverse community that helps students to develop their talents

ET

33

40

73,5

Teaching professionalisation

Further professionalisation of the study advice; per 2022 further on initiative STEP

ITC

4

5

5

Talent development

Students are stimulated to develop their own talents; per 2022 academic skills line

EEMCS

40

40

40

82

Total

86

194

266,5

177

Intensief en kleinschalig onderwijs (k€ 290) 

De faculteit EEMCS heeft geïnvesteerd in het kleinschalige en intensieve karakter van het onderwijs door extra te investeren in programmacoördinatie en gerichte ondersteuning van docenten en daarmee de docenten vrij te spelen van bepaalde taken ten versterking van directe onderwijstaken en daarmee de onderwijsintensiteit. Concreet heeft de faculteit e-learning specialisten, module ondersteunend personeel en een kick-in coördinator aangesteld. Ook is ondersteuning ingezet op taken die samenhangen met kwaliteitsborging (k€ 290). De faculteit ET heeft verschillende investeringen gedaan (zie Onderwijsfaciliteiten) die indirect bijdragen aan kleinschalig en intensief onderwijs. Investeringen bij BMS in verschillende projecten die bijdragen aan docentprofessionalisering en innovatie van het onderwijs geldt eveneens dat deze indirect bijdragen aan intensiever en kleinschalig ponderwijs (zie Docentprofessionalisering).

UT Programme (in k€)

Ambition

Department

2019

2020

2021

2022

Learning facilities

Create facilities that enable small-scale character of education and stimulate interaction

ET

248

248

248

Talent development

Strengthen a small-scale and interactive learning environment for a diverse community that helps students to develop their talents

ET

12

17

25

Learning facilities

Safeguard the small-scale characteristics and reduce staff workload

S&T

32

48

351

Community building

Facilitate interaction between the diverse student populations, in particular across the domains

S&T

25

25

25

Learning facilities

Utilize modern tools to support student learning, to help students in designing their own learning experience, and to increase accessibility of lecturers

EEMCS

120

120

120

290

Total

437

458

769

290

Docentprofessionalisering (k€ 1.248) 

De faculteit EEMCS heeft succesvol geïnvesteerd in verdere professionalisering van docenten. Via een gerichte oproep aan docenten zijn individuele voorstellen gehonoreerd (k€ 100). Ook heeft academische staf cursussen op het gebied van onderwijsexaminering succesvol afgerond en zijn docenten van honours college aanvullend geschoold (totaal k€ 50). De faculteit BMS heeft de Teaching Academy ingericht dat docentprofessionalisering en innovatie van onderwijs ondersteund (k€ 200). Vanuit de Teaching Academy zijn 21 innovatieprojecten uitgezet gericht op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs (k€ 248). Deze projecten variëren van een simulatiespel tot integratie van innovatieve technologieën in de inhoud van onze cursussen. Voor BKO-gediplomeerde docenten is een kader opgesteld voor doorlopende professionele ontwikkeling in het onderwijs (totaal k€ 336). Het gebruik van Educatieve Tools is ondersteund en uitgebreid en docenten zijn getraind in het gebruik ervan. De faculteit S&T heeft meer docenten laten deelnemen aan trainingen gericht op specifieke onderwijskwalificaties (k€ 25). Ook is evenals in voorgaande jaren geïnvesteerd in extra learning assistants (k€ 25), daarnaast hebben tutortrainingen plaatsgevonden (k€ 30). In 2022 ondersteunt de faculteit ET evenals in voorgaande jaren het personeel om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Vier docenten en twee programmadirecteuren hebben scholing gevolgd. ET heeft ook geïnvesteerd in een didactische training voor personeel op de werkplek en in een didactische training voor studentassistenten die lesgeven (totaal k€ 102). Inspelend op behoeften vanuit de organisatie naar korte cursussen heeft CELT evenals in 2021 ook in 2022 trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Naast tracks voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) zijn trainingen voor het Learning assistent programma ontwikkeld (k€ 76). Verder heeft de dienst op maat activiteiten voor bevordering van docentprofessionalisering uitgevoerd (k€ 56). 

UT Programme (in k€)

Ambition

Department

2019

2020

2021

2022

Teaching professionalisation

Reward teaching achievement

Service dep.

127

147

147

Teaching professionalisation

Learning ass programme; short customised course; additional SUTQ

Service dep.

132

Teaching professionalisation

All teachers continuously improve their teaching and are competent in SDL & P-led E

ET

99,4

108,2

128

102

Teaching professionalisation

Stimulating continuous teaching professionalisation

BMS

264

294

780

784

Teaching professionalisation

Increase participation of teachers in training programs (e.g. UTQ, SEQ, SUTQ, LOL); Student assistants are enabled and professionalised to engage in teaching and tutoring

S&T

146

171

171

50

Talent development

Further increase and align learning trajectories for soft (essential) skills

S&T

30

30

30

30

Teaching professionalisation

Reward teaching and offer more possibilities for teachers’ professional development; Foster continuous development of skills that the unique approach to teaching and learning at ATLAS requires

ITC (ATLAS)

12

10

15

Talent development

Students are stimulated to develop their own talents

EEMCS

10

10

10

Teaching professionalisation

Stimulate professionalisation of teachers.

EEMCS

65

65

65

150

Total

753,4

835,2

1.346

1.248

In het UT jaarverslag 2021 zijn op p. 134-143 alle faculteitsperspectieven op de kwaliteitsafspraken gepubliceerd. Hieronder publiceren we het schrijven van de Universiteitsraad opnieuw. 

Reflectie Universiteitsraad besteding en betrokkenheid WSV-budget - april 2022

De inzet van de WSV-middelen wordt op de Universiteit Twente grotendeels beslist door de faculteiten. In deze faculteiten zijn Faculteitsbesturen samen met Faculteitsraden, merendeels in consultatie met Opleidingsdirecteuren en Opleidingscommissies tot planvorming en uitvoering gekomen. In 2021 was echter COVID-19 het dominante onderwerp van gesprek en is minder ruimte genomen voor het doorspreken van de plannen, maar zijn deze via de Plan Do Check Act-cyclus gecontinueerd. Hoofdthema en veelvuldig onderwerp van gesprek in deze periode was het verzorgen van zo kwalitatief goed mogelijk onderwijs in een tijd met grote restricties. Vele initiatieven in opleidingen, faculteiten en centraal zijn hiertoe genomen en uitgevoerd, in wezen in lijn met de gedacht achter WSV; hoe verbeteren we als universitaire gemeenschap, gestimuleerd door het gesprek tussen bestuur en medezeggenschap, de kwaliteit van het onderwijs?

Voor de inzet van de centrale WSV-middelen is de Universiteitsraad de gesprekpartner. De Universiteitsraad heeft tijdens het proces van de begroting 2021 met het CvB gediscussieerd over de inzet van de 20% WSV-middelen op centraal niveau als gesprekspartner over dit deel van het budget. Deze inzet werd opnieuw gelinkt voor de realisatie van doelen door de centrale ondersteuning, met name op het gebied van ICT die in 2019 zijn afgesproken.

De Universiteitsraad heeft in de persoon van haar voorzitter in 2021 zeven keer een overleg gehad met vertegenwoordigers van Faculteitsraden en Dienstraden over onderwerpen van gezamenlijk belang. In juni en december is daarbij ook stilgestaan bij de inzet van de WSV-middelen en met name bij het proces, het gesprek tussen bestuur en medezeggenschap.

Bijgevoegd zijn de reflecties van de vier Faculteitsraden over 2021 op het onderwerp WSV. Dit betreft vier van de vijf faculteiten die toezien op bekostigd onderwijs. De vijfde faculteit ITC heeft omwille zeer gering aanbod bekostigd onderwijs beperkt aanspraak op WSV-budget en aangegeven betrokken te zijn geweest bij vaststellen maatregelen voor verbeteren van onderwijs in COVID-19 tijd en de inzet van middelen, inclusief WSV.

Enschede, april 2022

Herbert Wormeester
Voorzitter Universiteitsraad Universiteit Twente